Prostorski akti

Datum objave: 15.10.2018

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Šentilj

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ŠENTILJ – Spremembe in dopolnitve 1 / dopolnjen osnutek

1_Tekstualni_del_Odlok

2_Kartografski_del

31_1_Izvlecek iz hierarhicno visjih prostorskih aktov

32_Prikaz stanja prostora_Kartografski del

32_Prikaz stanja prostora_Tekstualni del

33_Seznam strokovnih podlag

34_Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora

35_Obrazlozitev in utemeljitev prostorskega akta

36_Povzetek javnosti

Datum objave: 05.10.2018

JAVNO NAZNANILO – Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Šentilj

V letu 2018 smo začeli z zbiranjem pobud za spremembo namenske rabe zemljišč v Občinskem prostorskem načrtu za območje občine Šentilj.

Vse zainteresirane občane in druge lastnike zemljišč obveščamo, da podajo pobudo za spremembo namenske rabe zemljišča na novem obrazcu. Obrazec za pobudo je dostopen na sedežu občine Šentilj in na spletni strani: www.sentilj.si.

Pri spremembi in dopolnitvi Občinskega prostorskega načrta za območje občine Šentilj bodo upoštevane samo tiste pobude, ki bodo oddane do 31.08.2018 na novem obrazcu.

JAVNA RAZGRNITEV IN JAVNA OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPN OBČINE ŠENTILJ

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načra (OPN) Občine Šentilj in Okoljskega poročila za OPN.

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ŠENTILJ – ODLOK (DOPOLNJEN OSNUTEK)

a.       PRILOGA 1

KARTE

1. Naslovnica in kazalo

2. Strateški del

3. Izvedbeni del:Pregledna karta občine Šentilj z razdelitvijo na liste

a.       Prikaz območij enot urejanja prostora osnovne oz. podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev

b.      Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture

c.       Prikaz območij enot urejanja prostora in drugih regulacijskih elementov

4. Legenda 

POVZETEK ZA JAVNOST
OKOLJSKO POROČILO ZA PROSTORSKI NAČRT OBČINE ŠENTILJ (za dopolnjen osnutek)

 

KARTE:

1. Območje plana

2.  Vplivi na naravne vire

3. Varstvo okolja in človekovega zdravja

4. Naravna in kulturna dediščina

5. Ogroženosti in tveganja

DODATEK ZA VAROVANA OBMOČJ V SKLADU S PRAVILNIKOM O PRESOJI SPREJEMLJIVOSTI PLANOV IN POSEGOV V NARAVO NA VAROVANA OBMOČJA

PRIKAZ PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE PROSTORA Z RAZDELITVIJO OBMOČJA OBČINE NA KARTE V MERILU 1:5000
PRIKAZ STANJA PROSTORA

 

KARTE:

1. Grafični del

2. Grafični prikaz rabe prostora

3. Grafični prikaz gospodarske javne infrastrukture/grafični prikaz varstvenih režimov

URBANISTIČNI NAČRT ZA NASELJE ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH (Konceptualni del)

 

URBANISTIČNI NAČRT ZA NASELJE ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH (Podrobnejši del)

OBRAZEC ZA PRIPOMBO/PREDLOG NA JAVNO RAZGRNJEN DOPOLNJEN OSNUTEK OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPN) IN NA JAVNO RAZGRNJENO OKOLJSKO POROČILO ZA OPN OBČINE ŠENTILJ

JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA SV-14 V NASELJU SLADKI VRH

Občina Šentilj z JAVNIM NAZNANILOM obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja SV-14  v naselju Sladki Vrh v občini Šentilj.

Gradivo bo od vključno 15. 05. 2018 do 15. 06. 2018 javno razgrnjeno v prostorih občinske uprave Občine Šentilj.

Javna obravnava bo potekala v sredo, 06. 06. 2018 ob 16. uri  v prostorih občinske uprave Občine Šentilj.

Več informacij:

JAVNO NAZNANILO

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN za del območja EUP Š-36 v naselju Šentilj v Slovenskih goricah:

Povzetek za javnost

Situacija

Občina Šentilj naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (v nadaljevanju OPPN) za del območja EUP Š-36 v naselju Šentilj v Slovenskih goricah. Gradivo bo od vključno 4.3.2019 do 3.4.2019 javno razgrnjeno v prostorih občinske uprave Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah, v času uradnih ur.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN za del območja EUP Š-36 v naselju Šentilj v Slovenskih goricah bo v sredo, 3.4.2019 ob 16.00 uri v prostorih Občinske uprave Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah – 2.nad.

 

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA EUP Š-36 V NASELJU ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH

Z nadaljnjo uporabo spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close