Projekti

iNTERREG SI HR

Občina Šentilj je skupaj s projektnimi partnerji Zavod za turizem Marbor – Pohorje, Občina Goričan in Turistička zajednica Međimurske županije prejela odobritev projekta Prebujanje. Projekt je bil prijavljen na razpis Interreg SI – HR 2014 – 2020. Med 112 prijavljenimi projekti jih je bilo odobrenih le 12, med njimi tudi projekt Prebujanje. Občinski svet Občine Šentilj je s svojimi glasovi soglasno potrdil predmetno investicijo, ki je tudi uvrščena v proračun.

Vrednost projekt znaša malo manj kot 1.000.000 EUR, od tega bo s strani Evrope pridobljenih 85 % nepovratnih sredstev.

Projekt Prebujanje ima za občino Šentilj in razvoj trajnostnega turizma velik pomen. Glede na načrtovane projektne aktivnosti bo razvoj turizma temeljil na že obstoječi kulturni in naravni dediščini, ki do danes ni bila povsem izkoriščena, predstavlja pa velik potencial. Projekt predstavlja prvi korak sodelovanja s hrvaškimi partnerji, vsi se soočamo s podobnimi izzivi in težimo k uresničevanju podobnih ciljev. Turizem je pomembna gospodarska dejavnost za celotno slovensko in hrvaško regijo, vendar turistične dejavnosti prevladujejo predvsem v mestih in na obali, med tem ko so druga področja zapostavljena. Z velikim izzivom se srečujemo na območju vzdolž starih mejnih prehodov (MP) v Goričanah in Šentilju, ki stagnirata oz. nazadujeta.

Projektne aktivnosti bodo trajale dve leti, za aktivnosti v občini Šentilj  je načrtovanih 421.817,06 EUR, s katerimi bomo izvedli sledeče:

 • vzpostavitev regionalnega turističnega središča na starem mejnem prehodu Šentilj,
 • raziskavo in promocijo kulturne dediščine – keltska pot v Boldu,
 • razvoj skupnih SLO – HR turističnih produktov,
 • promocijo območja in trženje novih turističnih vsebin.

Slavnostni podpis pogodbe s Službo vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), je potekal 4. julija 2017. S podpisom smo si dokončno zagotovili pot do nepovratnih sredstev in lažjo pot za uresničitev razvoja turizma v občini Šentilj.

Ekoapril_logo_neg

April je mesec, ko urejamo okolje, zato želimo s projektom EKOAPRIL spodbuditi ozaveščenost o čistem in urejenem okolju v kraju. Pri tem projektu sodelujejo številna občinska društva, šole in občani prostovoljci. V sklopu tega bomo poskrbeli za potreben material in sadike, občani pa bodo z delovnimi akcijami, ki se bodo odvijale cel mesec april, poskrbeli za zasaditev, barvanje in osvežitev podobe posameznega kraja. Večja dela bodo opravili delavci režijskega obrate, medtem ko bodo vsa manjša opravila z namenom druženja in dobre volje na lastno pobudo opravili občani sami.

LETO 2018

V občini Šentilj smo se odločili, da ponovno podpremo predloge o izvedbi spomladanskega čiščenja našega okolja. Navezali smo stike tudi z občinami v sosednji Republiki Avstriji, kjer prav tako pripravljajo spomladansko čiščenje. Tako bo v soboto, 7. aprila, med 9. do 12. uro, potekala skupna akcija čiščenja okolja na obeh straneh Mure.

S predsedniki Svetov KS pa smo se dogovorili, da bodo čistilne akcije potekale tudi  po vseh preostalih krajevnih skupnosti.

K sodelovanju  tako vabimo vse občane, da se čistilni akciji priključijo. Priključite se lahko pred sedeži Krajevnih skupnosti oz. na zbirnih mestih društev, ki se akciji pridružujejo.

GALERIJA

LETO 2017

ČISTILNA AKCIJA  »OČISTIMO NAŠE OKOLJE«

V soboto, 10. aprila 2017, bomo v občini Šentilj v okviru aktivnosti EKO APRIL izvedli čistilno akcijo z naslovom »Očistimo naše okolje«.

V akciji bodo sodelovali obe osnovni šoli (že v petek, 7. 4. 2017), Medgeneracijski center Šentilj, VDC POLŽ – enota Šentilj, Zavod Muzej norosti Trate, lovske družine, turistična društva, ribiška družina, gasilska društva, športna društva, kulturna društva, društva upokojencev, rdeči križ ter druge organizacije. Aktivnosti bodo koordinirali krajevni odbori v vseh krajevnih skupnostih.

K sodelovanju vabimo tudi vse občane, ki jim čisto okolje kaj pomeni. Priključite se lahko pred KS ali zbirnih mestih društev in organizacij. Čistilna akcija bo potekala od 9. do 13. ure.

Vljudno vabljeni!

LETO 2016

Pridružite se nam pri ČISTILNI AKCIJI v soboto, 9. aprila 2016 ob 9. uri.

Zbirna mesta:

 • Ceršak: pred krajevno skupnostjo
 • Sladki Vrh: pri lovski koči pod lovskim domom
 • Šentilj: pred gasilskim domom

V soboto, 9. aprila 2016 bo v sklopu Ekoaprila potekala tudi akcija Osnovne šole Sladki Vrh – OČISTIMO ŠOLSKI OKOLIŠ,  ki poteka v sodelovanju z občino Šentilj, KO Sladki Vrh, RD Mura Sladki Vrh, LD Sladki Vrh in KO Velka.

Projektu Ekoapril se je priključil tudi Medgeneracijski center Šentilj, ki bo v mesecu aprilu organizirala kar dve aktivnosti, in sicer  v sredo 13. 4. in 20. 4.  ob 16. uri, kjer se bodo pred Medgeneracijskim centrom zbrali vsi zainteresirani zeliščarji Šentiljske občine in Zeliščarske sekcija iz Sladkega Vrha. Pod strokovnim mentorstvom dr. Silva Kodra mag. farm. spec. bodo v primeru lepega vremena nadaljevali z zasaditvijo spodnje parcele ob zgradbi starega zdravstvenega doma z zdravilnimi rastlinami iz naše okolice.

GALERIJA

RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE

Namen rastlinske čistilne naprave je čiščenje odpadnih voda, ki nastanejo v gospodinjstvu. Z prisotnostjo mikroorganizmov in rastlin čistilna naprava posnema samočistilno sposobnost narave tako da vodo očisti do zahtevanih standardov.

Za delovanje ne potrebujemo elektrike ali drugih strojnih komponent zato tudi niso potrebni servisi mehanske opreme. Pri tej napravi ne prihaja do neprijetnih vonjav ali razvoja insektov, saj poteka vodotok podpovršinsko. Strupene snovi se v procesu čiščenja razgradijo delno pa tudi vgradijo v rastline.

Najpomembnejše značilnosti rastlinske čistilne naprave:

 • učinkovito odstranjujejo spojine dušika, fosforja, težke kovine in drugih strupenih snovi
 • učinkovito zmanjšuje število bakterij
 • vzdrževanje in obratovanje je enostavno, brez večjih stroškov
 • prečiščena voda se lahko uporabi za več stvari
 • ob povečani obremenitvi (večje število oseb) se lahko čistilna naprava enostavno dogradi
 • lepo se vključuje v okolje (ustvari se nov biotop za rastline in živali)
 • dolga življenjska doba (najstarejša izgrajena deluje že 26 let)

Učinkovitost čiščenja je med 85 do 99%. Učinkovito zmanjšuje število fekalnih bakterij (90-99%) pravtako odstranjuje spojine dušika, težke kovine in druge strupene snovi (70-90%). Sama učinkovitost se lahko kontrolira na iztoku, kjer mora prečiščena voda dosegati mejne vrednosti potrebe po kisiku. Prečiščena voda je primerna za zalivanje in namakanje ali za izpust v površinske vode oz. v ponikalnico.

Vzdrževalna dela obsegajo odstranjevanje mulja, čiščenje cevi, dopeskanje in košnja rastlin 1x letno.

KAJ NUDIMO OBČANOM?

 • Subvencioniramo stroške v višini 70% – materialni stroški in izgradnja,
 • brezplačno dokumentacijo.

RASTLINSKA ČISTILNA NAPRAVA V SELNICI OB MURI

VELIKOST:

Velikosti RČN je omejena na površino prostora, ki nam je na voljo v okolici, kje bo le-ta postavljena – površina postavljene RČN v Selnici ob Muri je 50m2.

PRIMERJAVA CEN:

Cena rastlinske čistilne naprave v Selnici ob Muri je 9.240,00 € (20 oseb)

Cene primerljivih hišnih čistilnih naprav so približno med 8.000€ pa do 12.000€ (od 16 do 30 oseb), h kateri prištejemo še stroške obratovanja in rednega servisiranja.

Medtem ko se naložba v klasično kanalizacijsko omrežje, za 500 do 1000 oseb, giblje okoli 1 mio. evrov.

MARIBOR–ŠENTILJ

Železniška proga Maribor–Šentilj, ki je bila zgrajena leta 1846 v okviru gradnje Južne železnice Dunaj–Trst in je dolga skoraj 16 km, je del glavne železniške proge št. 30 Zidani Most–Šentilj–državna meja. Je tudi del Baltsko-jadranskega koridorja, ki poteka na relaciji Graz–Šentilj–Maribor–Ljubljana–Koper/Trst, poleg tega pa je tudi pomembna povezava z Luko Koper ter neposredna povezava Avstrije na Sredozemski koridor.

Od Sežane do Maribora je proga zgrajena kot dvotirna, med Mariborom in Šentiljem oziroma državno mejo pa je enotirna. Največja hitrost potniških vlakov je le 80 km/h, kategorija proge glede na obremenitev je C3 (nosilnost 20 t/os), elektrifikacija proge pa je bila izvedena leta 1975.

Danes sta tako proga kot vozna mreža potrebni popolne obnove, saj ni več ustrezna niti glede tehničnih parametrov niti glede zmogljivosti in kot taka ne zadošča zahtevam sodobnih prevoznih potreb. Na tem odseku je v prvi fazi predvidena nadgradnja obstoječega tira, glede na prometne potrebe, pa v prihodnosti tudi gradnja II. tira.

Cilji projekta:

 • modernizacija in obnova proge v skladu z evropskimi standardi,
 • povečanje kategorije proge s C3 na D4 (22,5 t/os),
 • povečanje stopnje varnosti prometa,
 • povečanje zmogljivosti proge,
 • skrajšanje časa potovanja,
 • povečanje hitrosti na do 120 km/h,
 • učinkovitejše vodenje prometa,
 • zmanjšanje hrupa,
 • optimalno odvijanje prometa vlakov.

Izvedba del:

Operativna izvedba del je predvidena v dveh fazah:

 • Faza 1 (2018–2022): nadgradnja obstoječe enotirne proge z novimi objekti na progovnem odseku Maribor–Pesnica, vključno z novim viaduktom Pesnica in novim predorom Pekel.
 • Faza 2: gradnja II. tira – v skladu z dogovorom z Republiko Avstrijo, je gradnja predvidena glede na prometne potrebe.

Nadgradnja železniške proge Maribor–Šentilj (Faza 1)

OBSEG DEL:

 • nadgradnja železniških postaj Maribor, Maribor Tezno, Pesnica in Šentilj,
 • nadgradnja obstoječega tira na odsekih Maribor–Počehova, Pesnica–Šentilj in Šentilj–državna meja,
 • nadgradnja oz. rekonstrukcijo vozne mreže,
 • nadgradnja signalnovarnostnih naprav na obstoječi progi,
 • rekonstrukcija obstoječega predora Šentilj,
 • nadgradnja postajališča Cirknica,
 • rekonstrukcija  obstoječih prepustov in podvozov,
 • rekonstrukcija oz. gradnja  opornih in podpornih zidov ob progi,
 • ureditev križanj cest z železnico,
 • ureditev ustrezne protihrupne zaščite ob obstoječem tiru – postavitev protihrupnih ograj v dolžini ca. 10 km ter pasivna zaščita preostalih stavb, pri katerih je prekoračena kritična vrednost hrupa,
 • gradnja nove trase za bodočo dvotirnost na odseku Počehova–Pesnica:
  • gradnjo novega predora Pekel,
  • gradnjo novega viadukta Pesnica,

Nadgradnja obstoječe enotirne proge bo potekala v naslednjih sklopih:

 • I. sklop: Nadgradnja železniškega odseka Pesnica–Šentilj–državna meja
 • II. sklop: Nadgradnja železniške postaje Maribor, nadgradnja železniške postaje Tezno in nadgradnja progovnega odseka Maribor–Počehova ter izvedba protihrupne zaščite
 • III. sklop:  Nadgradnja odseka železniške proge Maribor–Šentilj–d.m. od km 595+900 do km 599+600 (gradnja nove trase za bodočo dvotirnost – predor Pekel, viadukt Pesnica)
 • IV. sklop: Ureditev križanj cest z železnico

Izvedba del na obstoječi trasi bo trajala predvidoma od leta 2018 do leta 2020, izvedba del za novo traso na odseku Počehova–Pesnica–predor Pekel ter nadvoz Pesnica pa bo zaključena predvidoma do konca leta 2022.

vir: www.krajsamorazdalje.si/projekti/maribor-sentilj

LETAK – povezava 

Z nadaljnjo uporabo spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close