Pred izdajo gradbenega dovoljenja mora investitor plačati komunalni prispevek.

V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št.33/07 s spremembami in dopolnitvami) predstavlja komunalni prispevek plačilo dela stroškov gradnje komunalne infrastrukture in ta zbrana finančna sredstva lahko občina koristi le za gradnjo komunalne opreme: cest, kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, itd. Šteje se torej, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno infrastrukturo, razen tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.

V kolikor občina v šestih mesecih po uveljavitvi Občinskega prostorskega načrta še nima sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo, mora v skladu z enajsto točko 79.člena Zakona o prostorskem načrtovanju obračunavati komunalni prispevek v skladu s Pravilnikom o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme ( Uradni list RS, št. 95/07 in 61/17- ZUreP-2). V občini Šentilj bomo z odmero komunalnega prispevka v skladu z navedenim pravilnikom pričeli 15.02.2018.

 

Šentilj, 05.02.2018

Občinska uprava občine Šentilj