Občinski svet Občine Šentilj je včeraj, na svoji 4. redni seji, sprejel proračun za leti 2019 in 2020.

Glavna projekta Občine Šentilj v letošnjem letu sta gradnja vrtca v Sladkem Vrhu in gradnja krožišča v centru Šentilja, pri odcepu ceste za Sladki vrh ter rekonstrukcija Maistrovo ceste ob skupnem financiranju občine in države.

V letošnjem proračunu namenjamo sredstva za pripravo dokumentacije za Društveni dom Šentilj, ki bo združeval večnamensko dvorano, glasbeno šolo in večgeneracijski center. Večnamenska športna dvorana bo tudi namenjena za športno vzgojo otrok in bo povezana z bližnjo osnovno šolo. Začetek gradnje je planiran za naslednje leto.

Povečujemo sredstva za pomoč na domu, s tem želimo starejšim občanom omogočiti bivanje v domačem okolju. Nadaljujemo z uspešnim delovanjem Medgeneracijskega centra v Šentilju ter v KS Ceršak in Sladki Vrh.

Občina Šentilj zagotavlja visok standard skrbi tako za starejše kot za mlade predvsem z urejenimi objekti osnovnega šolstva in varstva otrok.

Več sredstev namenjamo vzdrževanju kanalizacijskega in vodovodnega omrežja. Tudi letos bomo subvencionirali male čistilne naprave, namenjamo tudi nepovratne sredstva za malo gospodarstvo in kmetijstvo.

Načrtujemo ustanovitev Javnega komunalnega podjetja, ki bo v lasti Občine Šentilj ter bo učinkoviteje zagotavljal servis komunalnih storitev v občini.

V sodelovanju z državo začenjamo projekt mreže kolesarskih poti. Namenjamo sredstva za pripravo dokumentacijo, v naslednjem letu se planira začetek gradnje kolesarskih poti.

Novost letošnjega proračuna je sodelovanje občanov pri razporeditvi sredstev v posameznih krajevnih skupnostih tako imenovani participativni način oblikovanja občinskega proračuna. Vsaka krajevna skupnost ima na voljo 60 tisoč evrov na leto, občani so z glasovanjem preko e-maila oz. občinske publikacije »Obvestila« glasovali o namenu porabe teh sredstev.

Višina proračuna za leto 2019 znaša 11,8 mio evrov, za leto 2020 pa celo 17,5  mio evrov, od tega predvidevamo, da bomo pridobili v obeh letih 4,3 mio EUR evropskih investicijskih sredstev ter 0,37 mio pa iz državnih investicijskih sredstev.

Občinski svet je sprejel še letne programe športa in kulture, zavrnil predlagano višino turistične takse ter sprejel sklep o občinskih priznanjih v letu 2019.