Komunala

Upravna taksa se plača na TRR Upravne takse Občine Šentilj:

 • IBAN: SI56 0131 8518 0309 174
 • REFERENCA: SI11 76180 – 7111002 – 2019
 • NAMEN: plačilo upravne takse
 • BIC KODA: BSLJSI2X

VZOREC POLOŽNICE

VLOGA

UPRAVNA TAKSA VLOGA V WORD OBLIKI

VLOGA V PDF OBLIKI

VLOGA ZA PRIDOBITEV POTRDILA O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA

Potrdilo o namenski rabi zemljišča je obvezna priloga k dokumentu s katerim se opravlja promet z zemljiščem. Promet z zemljiščem je: prodaja, nakup, zakup, zamenjava, dedovanje, darovanje, parcelacija zemljišča, ustanovitev služnostne pravice, ipd. Obvezna priloga temu potrdilu je kopija izseka iz veljavnega prostorskega akta. Število parcel ali katastrskih občin za eno vlogo ni omejeno. Zaradi preglednosti potrdila, pa se v tem primeru lahko izda več potrdil. Vloga mora biti izpolnjena natančno v celoti, z vsemi zahtevanimi podatki. Iz navedbe parcelnih številk mora biti razvidno ali gre za stavbišče ali za navadno parcelo neke druge kulture (pašnik, sadovnjak, ….).

22,70 EUR VLOGA 

VLOGA 

NAPOVED ALI SPREMEMBA PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA – NUSZ

OBDAVČITEV Z NADOMESTILOM ZA UPORABO
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA – Pogosta vprašanja in odgovori

0 EUR  VLOGA

VLOGA

VLOGA ZA 5-LETNO OPROSTITEV PLAČEVANJA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

22,60 EUR VLOGA

VLOGA

VLOGA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Stranka, ki je v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja mora k vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti tudi potrdilo o plačilu komunalnega prispevka. Odločbo o višini komunalnega prispevka izda občinska uprava občine Šentilj. K vlogi je potrebno priložiti VSE obvezne priloge navedene na dnu obrazca. Odločba o odmeri višine komunalnega prispevka Vam bo poslana po pošti.

22,60 EUR  VLOGA

 VLOGA

PRITOŽBA USTNO NA ZAPISNIK NA ODLOČBO ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

18,10 EUR PRITOŽBA 

 PRITOŽBA

VLOGA ZA IZDAJO DOPOLNILNE ODLOČBE ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 0 EUR  VLOGA

 VLOGA

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAPORO CESTE

Prekopavanje in podkopavanje ter druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem za zaporo ceste, ki ga v skladu s 34. točko Odloka o občinskih cestah (MUV, št. 34/99) izda pristojna občinska služba. Vloga mora biti izpolnjena natančno v celoti, z vsemi zahtevanimi podatki, v nasprotnem primeru bo vloga sprejeta kot nepopolna. Vlogo lahko oddate osebno pri informatorju na sedežu občinske uprave občine Šentilj. Zaradi pravilnosti vodenja upravnega postopka mora biti vloga oddana najmanj 20 dni pred datumom predvidene zapore ceste!

25 EUR /  40 EUR / 36,30 EUR   VLOGA

VLOGA

VLOGA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE

22,70 EUR  VLOGA

VLOGA 

VLOGA ZA PRIDOBITEV POTRDILA O STATUSU ZEMLJIŠČA

3,00 EUR  VLOGA

 VLOGA

VLOGA ZA IZDAJO KOPIJE IZSEKA PROSTORSKIH AKTOV

Namen izdaje kopije izseka iz prostorskih aktov je predvsem informativne narave. Stranka (lastnik zemljišča) dobi z naročilom kopije izseka iz prostorskega akta uradno grafično informacijo iz katere je razvidna namembnost njegovega zemljišča (kmetijska, gradbena, območje gozdov, območje vodnih površin,…..). Vloga je brez upravne takse. Kopija na A3 format se uporablja le v izrednih primerih, zato vam svetujemo da podate vlogo za kopijo na A4 formatu.

0 EUR  VLOGA 

VLOGA

VLOGA ZA IZDAJO PROJEKTNIH POGOJEV

Pred začetkom izdelave projektne dokumentacije za gradnjo objektov, si je projektant dolžan na podlagi 50. člena Zakona o graditvi objektov pridobiti ustrezne projektne pogoje.

0 EUR  VLOGA

 VLOGA

VLOGA ZA IZDAJO MNENJA K PROJEKTU IN GRADNJI NEZAHTEVNIH OBJEKTOV

0 EUR VLOGA 

 VLOGA

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PRIKLOP NA JAVNI VODOVOD

0 EUR VLOGA

VLOGA 

EVIDENČNI LIST PLAZOV

0 EUR EVIDENČNI LIST 

 EVIDENČNI LIST

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA POSTAVITEV, POPRAVILO, ODSTRANITEV SPOMENIKOV IN DRUGIH NAGROBNIH OBELEŽIJ

22,60 EUR VLOGA

VLOGA

 

 • VLOGA ZA IZDAJO POTRDILA O PREDKUPNI PRAVICI
VLOGA ZA IZDAJO POTRDILA O PREDKUPNI PRAVICI 3,00 EUR VLOGA

VLOGA

 

 • PRIPOMBA NA ODMERO NADOMESTILO ZA UPORABO NEZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
PRIPOMBA NA ODMERO NADOMESTILO ZA UPORABO NEZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 0 EUR VLOGA

VLOGA

 

 • OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT
POBUDA ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE OBČINE ŠENTILJ

V letu 2018 smo začeli z zbiranjem pobud za spremembo namenske rabe zemljišč v Občinskem prostorskem načrtu za območje občine Šentilj.

Vse zainteresirane občane in druge lastnike zemljišč obveščamo, da podajo pobudo za spremembo namenske rabe zemljišča na novem obrazcu. Obrazec za pobudo je dostopen na sedežu občine Šentilj in na spletni strani: www.sentilj.si.

Pri spremembi in dopolnitvi Občinskega prostorskega načrta za območje občine Šentilj bodo upoštevane samo tiste pobude, ki bodo oddane do 31.08.2018 na novem obrazcu.

0 EUR VLOGA VLOGA

Seznam občinskih cest je objavljen v ODLOKU o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentilj (MUV št. 18/2014).

Kontaktna oseba: Miroslav Anžel

Tel: +386 650 62  22

Mob: +386 41 808 925

E-pošta: miroslav.anzel@sentilj.si 

V občini Šentilj sta dve pokopališči in sicer v Šentilju, ki pokriva območje krajevnih skupnosti Šentilj in Ceršak, ter šteje približno 1200 grobnih mest.

Drugo pokopališče je na Zgornji Velki, ki pokriva krajevni skupnosti Velka in Sladki Vrh.

Vsi najemniki grobnih mest, katera se razlikujejo glede na velikost (družinski, enojni, žarni, trojni, grobnice in otroški grobovi) plačujejo grobno najemnino, ki se obračunava nekje v mesecu avgustu za tekoče leto.

 

Občina Šentilj ima za svoje občane urejen zbirni center za odlaganje vseh vrst odpadkov v Šentilju na lokaciji čistilne naprave tik ob maji z Avstrijo, oziroma pod bivšo karavlo. Zbirni center je odprt vsak:

 • ČETRTEK: od 13. do 16. ure
 • SOBOTA:  od 8. do 12. ure

Poleg tega pa lahko občani občine Šentilj odložijo svoje odpadke tudi na sedežu koncesionarja, to je podjetja Saubermacher Slovenija v Lenartu na naslovu Zgornji Porčič 4, vsak dan razen nedelje v delovnem času.

Kontakt s strani podjetja Saubermacher: Jasna Drozg

Tel: +386 02 620 23 20

CENIK STORITEV – SAUBERMACHER

KOLEDAR ODVOZOV  – OBČINA ŠENTILJ 

 

 

Kaj so kosovni odpadki ?

Kosovni odpadki so del komunalnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih in pri opravljanju dejavnosti, so večjih dimenzij in teže ter specifičnih lastnosti, zato je potrebno z njimi ravnati na predpisan način (nekateri odpadki vsebujejo nevarne snovi – npr. hladilniki, elektronska oprema…, z njimi je potrebno ravnati, kot z nevarnimi snovmi).

Kaj spada med kosovne odpadke?

Med kosovne odpadke spadajo:

pohištvo (enosedi,  dvosedi,  sedežne  garniture,  kuhinjski  elementi, mize, stoli, omare,   postelje, večje preproge, vzmetnice, svetila, otroške stajice in hojice…),

veliki  gospodinjski   aparati (hladilniki,  zamrzovalne  skrinje,  štedilniki,  pralni,  sušilni  in pomivalni stroji, pečice, električni radiatorji in druge večje naprave za ogrevanje prostorov, klimatske naprave in druga oprema za zračenje ter klimatizacijo prostorov, sesalniki in druge naprave za čiščenje prostorov, šivalni stroji, naprave za pletenje, tkanje…),

mali  gospodinjski  aparati (mikrovalovne pečice, plinske  ali  električne  kuhalne  plošče, druge naprave za kuhanje, cvrtje in peko ter pripravo hrane in pijač, druge manjše naprave za ogrevanje prostorov, naprave za striženje in sušenje las, ščetkanje zob in britje, naprave za masiranje in nego telesa, budilke, ure in naprave za merjenje, prikazovanje ali evidentiranje časa, krvnega tlaka…, tehtnice…),

računalniška  in  pisarniška  oprema  (  računalniki,   tiskalniki,   ekrani,  miške,  tipkovnice, skenerji, fotokopirni stroji, električni in elektronski pisalni stroji, žepni in namizni kalkulatorji, telefaksi, telefoni, odzivniki…),

zabavna  elektronika  (  radijski  in  televizijski  sprejemniki,  videokamere,  videorekorderji, glasbeni stolpi, avdio ojačevalniki, glasbeni aparati, igralni avtomati…),

ročno orodje ( ročni vrtalniki, žage in brusilniki, drugo ročno električno orodje za obdelavo lesa, kovin, plastike, keramike…),

kopalniška oz. sanitarna oprema (umivalniki, wc školjke, tuš kabine, pipe, nosilci brisač…),

športna oprema (smuči, sani, kolesa, jadralne deske, smučarski čevlji…),

vrtna oprema (senčila, mize, stoli, gugalnice…)

predmeti  iz  enega  materiala  (npr. iz lesa – deske,letve, police, ograje, škatle, zaboji…, kovin – sodi, škatle, police, nosilci…, plastike – sodi, kanistri…, večje količine čistega stiropora)…

 

Kje in kako lahko oddate ali prepustite kosovne odpadke ?

Imetniki kosovnih odpadkov, ki so gospodinjstva na območju Občine Šentilj lahko oddajo ali prepustijo kosovne odpadke zbiralcu komunalnih odpadkov na tri načine :

 • naročijo brezplačni odvoz kosovnih odpadkov od  svojega  gospodinjstva  po  telefonu:  02/620 23 00 ali 02/620 23 01, po faxu: 02 /620 23 09, oz. po elektronski pošti: pisarna@saubermacher.si. Brezplačni prevzem, odvoz ter odstranjevanje je vezano na količino do 2 m3 kosovnih odpadkov na leto za posamezno gospodinjstvo. Prevzem dodatnih količin se zaračuna po ceni 0,1815 EUR/kg (brez DDV),
 • kosovne odpadke dostavijo v zbirni center ločenih frakcij Šentilj, ki je odprt vsako delovno soboto med 8.00 in 12.00 uro,
 • kosovne odpadke dostavijo v zbirni center družbe Saubermacher Slovenija, v Sp. Porčiču pri Lenartu, ki je odprt vsak delovni dan med 7.00 in 15.00 uro ter ob sobotah med 7.00 in 12.00 uro.

Oddaja ali prepuščanje kosovnih odpadkov v zbirnem centru v Šentilju in v Lenartu je brezplačno. 

Zbiranje kosovnih odpadkov na podlagi naročenega odvoza ima več prednosti: zbiralec komunalnih odpadkov pride po kosovne odpadke k posameznemu gospodinjstvu na njegovo dvorišče, jih prevzame ter odpelje. Na ta način gospodinjstva nimajo dodatnih stroškov s prevozom kosovnih odpadkov do zbirnih centrov ter porabo časa za nalaganje in odvoz. Po drugi strani pa se s tem načinom zbiranja kosovnih odpadkov izognemo nastajanju divjih odlagališč ter brskanju »nepooblaščenih zbiralcev« po kupih, razmetavanju in odnašanju določenih vrednih odpadnih surovin.

 Imetniki kosovnih odpadkov, ki so pravne osebe na območju Občine Šentilj lahko oddajo ali prepustijo kosovne odpadke zbiralcu komunalnih odpadkov na območju Občine Šentilj na dva načina :

– naročijo  odvoz  in  odstranjevanje  kosovnih  odpadkov  po  telefonu:  02/620 23 00  ali   02/620 23 01, po faxu: 02 /620 23 09, oz. po elektronski pošti: pisarna@saubermacher.si. Cena dostave kontejnerja in odvoz znašata 100,80 EUR (brez DDV), cena odstranjevanja kosovih odpadkov pa 0,1815 EUR/kg (brez DDV), oz.

– kosovne  odpadke  sami  dostavijo  v  zbirni center družbe Saubermacher Slovenija, v Sp. Porčiču pri Lenartu, ki je odprt vsak delovni dan med 7.00 in 15.00 uro ter ob sobotah med 7.00 in 12.00 uro. Cena prevzema kosovnih odpadkov v odstranjevanje znaša 0,1815 EUR/kg (brez DDV).

 

Center ponovne uporabe

 Vse občane vabimo, da vso opremo, ki je več ne potrebujejo, lahko pa koristi drugim, le-to dostavijo v zbirni center ločenih frakcij v Šentilju ali zbirni center v Sp. Porčiču pri Lenartu. To so predvsem uporabna bela tehnika, električna in elektronska oprema, pohištvo, igrače, knjige, CD..

 

Kaj NE spada med kosovne odpadke in kje lahko navedene odpadke oddate ali prepustite?

Med kosovne odpadke ne spadajo :

mešani komunalni odpadki, prepustite jih na prevzemnih mestih v okviru rednega odvoza teh odpadkov. Plenice, kot mešani komunalni odpadki lahko brezplačno prepustite v zbirnem centru ločenih frakcij v Šentilju in Lenartu, samo v vrečkah zbiralca odpadkov Saubermacher Slovenija, za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov. Cena posamezne vrečke znaša 3,1686 EUR/kom (brez DDV),

mešana  embalaža  (plastenke,  pločevinke , tetrapaki,  PVC vrečke…),  prepustite jo lahko na prevzemnih mestih (pri gospodinjstvu) v okviru rednega odvoza teh odpadkov ali v zbirnem centru ločenih frakcij v Šentilju in Lenartu;

papir  in  papirna  embalaža,   prepustite  jo  lahko  na  svojih  prevzemnih  mestih   (pri gospodinjstvu) v okviru rednega odvoza teh odpadkov ali v zbirnem centru ločenih frakcij;

steklena  embalaža,  prepustite jo lahko na ekoloških otokih  na območju Občine Šentilj ali v zbirnem centru ločenih frakcij v Šentilju in Lenartu;

– oblačila,  tekstil  in  embalaža   iz  tekstila (  vzglavniki,  zavese,  vreče,   manjše  preproge, brisače…), prepustite lahko v zbirnem centru ločenih frakcij v Šentilju in Lenartu;

zeleni obrez (vejevje, trava, listje, grmičevje, » živa meja «…), lproti plačilu 0,085 EUR/kg (brez DDV), lahko prepustite v zbirnem centru ločenih frakcij v Šentilju in Lenartu;

izrabljene avtomobilske gume – brez platišč, vsako gospodinjstvo lahko letno prepusti max. do 50 kg izrabljenih avtomobilskih gum – 4 kom, brezplačno v zbirnem centru ločenih frakcij v Šentilju in Lenartu;

nevarni  odpadki  iz  gospodinjstev,  kot  so barve, laki, premazi, razredčila, čistila, zdravila, pesticidi, fotokemikalije, embalaža, ki vsebuje nevarne snovi, neonska in varčna svetila, jedilno olje in maščobe, baterije in akumulatorji, lahko prepustitev zbirnem centru ločenih frakcij v Šentilju in Lenartu;

mešanice  betona, opek, ploščic in opeke,  proti  plačilu  0,090 EUR/kg (brez DDV), lahko prepustite v zbirnem centru ločenih frakcij v Šentilju in Lenartu;

azbestne  in  bitumenske  plošče, proti  plačilu 0,220 EUR/kg  (brez DDV),  lahko  oddate  v zbirnem centru ločenih frakcij v Šentilju in Lenartu;

stari avtomobili in njihovi deli, stroji in deli strojev iz kmetijstva, onesnažena silažna folija. Za odvoz teh odpadkov nas pokličite na telefon 02/ 620 23 00 in 02/620 23 01 ali pišete na pisarna@saubermacher.si.

 

Za dodatne informacije pokličite vašega zbiralca odpadkov, družbo Saubermacher Slovenija, d.o.o., na telefon: 02/620 23 00 in 02/620 23 01 ali pišete na pisarna@saubermacher.si.

Čiščenje snega v Občini Šentilj je urejeno z določili iz Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest ( Ur. l. RS, št. 62/1998 in št. 110/2002).

V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se ceste vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe.

Za lokalne ceste velja da morajo biti prevozne od 7 do 20 ure, v času sneženja so možni krajši zastoji, v času močnega sneženja pa zastoji do 24 ur.

Za javne poti velja da morajo biti prevozne upoštevajoč krajevne razmere, v času sneženja so možni zastoji do 24 ur, v času močnega sneženja pa večdnevni zastoji.

Šteje se, da je prevoznost cest zagotovljena, če višina snega na lokalnih cestah in javnih poteh ne presega 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil.

Sneg, ki zaradi pluženja cestišč zapre dohode do vhodov hiš in garaž, so lastniki po zakonu dolžni odstraniti sami.

Prepovedano je metanje snega na prometne površine.

Vljudno vas prosimo, da ne ovirate izvajalcev zimske službe s svojimi potrebami in željami, saj morajo najprej omogočiti tekoč promet na občinskih cestah in javnih poteh.

Izvajalci zimske službe bomo storili vse, da bo delo opravljeno pravočasno in kvalitetno, vseeno pa si želimo tudi vašega razumevanja in sodelovanja, saj bomo samo skupaj z obojestranskim razumevanjem in strpnostjo varno prebrodili zimo.

ODLOK o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Šentilj

OBRAZEC:

Pripomba na odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (PDF)

Pripomba na odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (elektronski)

 

JAVNA RAZGRNITEV PODATKOV NADOMESTILA ZA UPORABO NEZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

Nekateri lastniki nepremičnin v občini Šentilj ste osebno prejeli obvestilo o začetku javne razgrnitve podatkov za nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča. Evidenco nezazidanih stavbnih zemljišč ima Občina Šentilj že vzpostavljeno, toda z uveljavitvijo občinskega prostorskega načrta v letu 2017 je nastalo toliko sprememb v evidenci, da Občina evidenco nezazidanih stavbnih zemljišč ponovno javno razgrinja.

Evidenca nezazidanih stavbnih zemljišč vsebuje parcele, ki so primerne za pozidavo in Občina Šentilj hkrati spodbuja njihovo pozidavo.

Predlagamo vam, da podatke o nepremičninah skrbno pregledate.

 • če se z vključitvijo vaše nepremičnine v evidenco nezazidanih stavbnih zemljišč ne strinjate iz razloga napačno ugotovljenega lastniškega stanja oziroma so vam vsebinski razlogi pritožbe jasni, nam lahko posredujete vašo pritožbo preko redne pošte na naslov Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah s pripisom »Pritožba JR – NSZ« oziroma preko elektronske pošte valerija.primozic@sentilj.si.
 • če menite, da je vključitev vaših nepremičnin v evidenco nezazidanih stavbnih zemljišč sporna zaradi vsebinskih razlogov in pri pripravi pritožbe potrebujete strokovno pomoč, vas vabimo, da kontaktirate s strani Občine Šentilj pooblaščenega izvajalca na telefon 031/013-003 ter mu predstavite svoje nestrinjanje. Na ta način bomo lahko skupaj ugotovili razlog vaše pritožbe ter vam svetovali, kako pripraviti ustrezno pritožbo na javno razgrnjene podatke.

Obrazec za podajo pritožbe, čistopis odloka NUSZ in vrednost točke se nahajajo tudi na sedežu Občine.

ODLOK O NADOMESTILU ZA UPORABO NEZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

OBRAZEC: 

PRIPOMBA NA ODMERO NADOMESTILO ZA UPORABO NEZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

0 EUR

VLOGA

VLOGA

Z nadaljnjo uporabo spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close