Datum objave: 15. 11. 2018

OPIS PREDMETA: Predmet oddaje v najem je del zemljišča, ID znak: parcela št. 564 1029, v izmeri 400 m2. Zemljišče predstavlja del državne ceste R-II št. 437, odsek 0267, Šentilj. V naravi predstavlja zemljišče pravokotno asfaltirano urejeno površino tik ob državni meji z R Avstrijo. Najemnik bo moral za kakršne koli posege ali postavitev objektov predhodno pridobiti soglasje Direkcije RS za ceste.

NAČIN ODDAJE JAVNE PONUDBE IN ROK ZA ODDAJO PONUDBE: Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki v zaprti pisemski ovojnici na naslov: Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah, z obvezno oznako na ovojnici ʺJZP – PONUDBA ZA NAJEM ZEMLJIŠČA – NE ODPIRAJʺ. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika.
Rok za prejem ponudb je do vključno 6. 12. 2018 do 14. ure, ne glede na način prispetja ponudb.
Ponudbe bodo komisijsko odprte po preteku razpisnega roka. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po razpisnem roku komisija ne bo obravnavala. Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

INFORMACIJE: Vsa dodatna pojasnila z zvezi z ogledom nepremičnine in/ali javnim zbiranjem ponudb dobijo ponudniki v občinski upravi Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah, v času uradnih ur pri Jasni Pleteršek, po e‐pošti jasna.pletersek@sentilj.si ali po telefonu št. 02 650 62 13.

Več v prilogi:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO ZEMLJIŠČA V NAJEM