Datum objave: 05. 11. 2018

Več v prilogi.

Datum objave: 14. 11. 2018

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja EUP Š-29 v naselju Šentilj v Slovenskih goricah:

1 Izsek iz OPN

2 Obmocje OPPN

3 Vplivi in povezave

4_1 Ureditvena

4_2 Urbanisticni pogoji

4_3 Karakteristicni prerezi

5_1a Vzdolžni profil Seskove ulice

5-1 Promet

5-2 GJI

6 Varstvo pred nesrecami

7 Nacrt parcelacije

Naslovni listi in priloge

Odlok_DopOsnutek_S-29

povzetek_za_javnost_DO

Priloga6_povzetek