OPIS NAČRTOVANIH PROSTORSKIH UREDITEV

Občina Šentilj je s Sklepom o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP Š-29 v naselju Šentilj v Slovenskih goricah (MUV, št. 11/18) pričela postopek priprave OPPN, s katerim se bodo podrobneje načrtovale prostorske ureditve na predmetnem območju.
Območje urejanja zajema zemljišča s parc. št. 31/1-del, 31/2-del, 31/9-del, 31/10-del, 31/24-del, 31/29-del, 31/30-del, 31/31-del, 36/1-del, 38/2, 47/1, 57/3-del, 59/2-del, 63-del, 65-del in 468/2-del, vse k.o. Štrihovec (582) v enoti urejanja prostora EUP Š-29 s podrobnejšo namensko rabo SS – stanovanjske površine. Velikost območja je 0,9 ha.
Pozidava obravnavanega območja bo strnila zahodni rob naselja Šentilj v Slovenskih goricah. Območje leži na zahodni strani slemena po katerem poteka Nova ulica. Na območju se načrtuje gradnja devetih enostanovanjskih stavb, ki se umeščajo vzporedno s slemenom. Etažnost stavb je največ K+P+M, pri čemer je kletna etaža, zaradi terenskih razmer, lahko v celoti izpostavljena.
Stanovanjske stavbe so dostopne s kategorizirane javnih poti JP 892751 (Nova ulica) in nove dostopne ulice v vzhodnem delu območja. Na območju je predvidena rekonstrukcija javnih poti JP 892761 R2-437 – Džurič (Šeškova ulica) in JP 892751 R2 – črpališče – Habulin (Nova ulica) v dvosmerni dvopasovni cesti s širino vozišča 5,5 m.
Stavbe se priključi na komunalno in energetsko infrastrukturo (vodovodno omrežje, omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih voda in elektroenergetsko omrežje). Stavbe se lahko priključijo tudi na omrežje elektronskih komunikacij in plinovod. Po območju poteka NN prostozračna nadzemna voda (daljnovoda) 0,4 kV, ki ju je potrebno prestaviti skladno s pogoji upravljavca.
Ob južnem robu Šeškove ulice se zasadi skupina drevorednega drevja.

SPREJEM OPPN IN NJEGOV NAMEN
Namen javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN je seznanitev javnosti s predlaganimi ureditvami.
Prostorski akt bo javno razgrnjen v času od vključno 14. 11. 2018 do 14. 12. 2018 v prostorih občinske uprave Občine Šentilj, Maistrov ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah v času uradnih ur.
V času javne razgrnitve in javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predloge je možno poslati po pošti na naslov Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah s pripisom: OPPN za del območja EUP Š-29 v naselju Šentilj v Slovenskih goricah ali na elektronski naslov: tajnistvo@sentilj.si ali jih podati ustno na zapisnik pri pristojni osebi občinske uprave. Občina Šentilj bo proučila podane pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani Občine Šentilj: www.sentilj.si.

Javna obravnava navedenega prostorskega akta bo v sredo, 12.12.2018 ob 16.00 uri v prostorih Občinske uprave Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah – 2.nad.

POVZETEK ZA JAVNOST 
Več na povezavi:

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja EUP Š-29 v naselju Šentilj v Slovenskih goricah