Datum objave: 20. 09. 2018

Predmet javne dražbe oz. prodaje sta naslednji nepremičnini:

KATASTRSKA OBČINA PARCELNA ŠTEVILKA POVRŠINA
582 – Štrihovec 106/7 3561 m2
582 – Štrihovec 106/33 384 m2

Nepremični se prodajata skupaj kot celota, nakup posamezne nepremičnine ni možen.

Opis predmeta javne dražbe: Predmet prodaje sta nepremičnini, ki v naravi predstavlja zemljišči v izmeri 3561 m2 in 384 m2. Zemljišči se nahajata eno poleg drugega ob regionalni cestni povezavi Šentilj – Maribor, desno v začetku naselja Šentilj nasproti bencinskega servisa. Namenska raba zemljišč je gradbeno zemljišče, osrednja območja centralnih dejavnosti. Dovoz na zemljišča je mogoč iz južne strani po že obstoječi poti.

Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: Izklicna cena za nepremičnini iz 2. točke te javne dražbe je 74.400,00 EUR brez davka, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR.
V ceno nepremičnine ni vključen 22 % davek na dodano vrednost oziroma 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba se bo vršila dne 16. 10. 2018 v prostorih sejne sobe občinske uprave v drugem nadstropju na naslovu Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah, z začetkom ob 10.00 uri. Udeleženci se bodo morali pred začetkom draženja nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 7 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

Več v prilogah:

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

SKICA

PRILOGA – IZJAVE