Občinski svet Občine Šentilj je na januarski seji sprejel sklep o določitvi višine sredstev, namenjenih financiranju projektov, ki jih predlagajo občani. Sklep temelji na 48a. členu Zakona o lokalni samoupravi, ki določa, da lahko Občina v postopku priprave predloga proračuna določi višino sredstev, namenjeno financiranju projektov, ki jih predlagajo občani in o katerih se izvede posvetovanje najkasneje do predložitve proračuna občinskemu svetu v sprejem.

O PARTICIPATIVNEM PRORAČUNU, ki pomeni nadgradnjo demokratičnih odnosov v lokalni skupnosti smo vas s posebnim letakom že obvestili in vas povabili k oddaji predlogov. O porabi denarja, namenjenega krajevni skupnosti odločate neposredno vi. V procesu soodločanja o porabi zaznavamo dejanske potrebe, oblikujemo predloge rešitev in kreiramo nove projekte. Tako lahko zvišamo kakovost življenja, krepimo družbeno participacijo in širimo zavedanje, da lahko vsak prispeva h gradnji skupnosti.

Prejeli smo precej predlogov. Ob številnih je potrebno pripisati, da so vezani na državne investicije ali soglasje države in da niso v neposredni moči uresničitve s strani Občine. Tako je npr. precej predlogov za ureditev pločnikov ob regionalnih cestah in prehodov za pešce. DRSI, ki upravlja z državnimi cestami, skrbno prouči smiselnost umestitve kakršnega koli prehoda za pešce s štetjem prometa, avtobusnih potnikov in potencialnih pešcev. Enako je s pločniki. Ker bo regionalna cesta od Šentilja do Pesnice v nekaj letih dobila novo, spremenjeno traso in podobo, bi trenutno prepričevanje o smotrnosti izgradnje pločnikov in umestitvi prehodov bilo nesmiselno.

Naslednje področje, ki ste ga v precejšnji meri izpostavili kot predlog ureditve, je javna razsvetljava. V skladu z direktivo o nujni zmanjšanosti svetlobne onesnaženosti, si moramo prizadevati, da bo javne razsvetljave čim manj oz. da bo posodobljena na ta način, da bo snop svetlobe usmerjen le v tla in še to čim šibkejši. V skladu s tem je župan sprejel odločitev, da se lotimo postavitve novih luči (uličnih svetilk) le tam, kjer lahko s tem prispevamo k večji prometni varnosti (določena križišča in prehodi).

Veliko nas opozarjate na redno vzdrževanje občinskih in lokalnih cest, na čiščenje obcestnih jarkov in ureditev. Četudi vsako leto prispevamo veliko za ta namen, so naše ceste tako posebne (vprašanje izvedbe in specifičnost terena), da je sredstev za ta namen zmeraj premalo.

Gramoziranje urejamo le na občinskih cestah. V kolikor gre za zasebno pot, potem ga z javnim denarjem tam ne moremo izvesti. Ker je še precej občinskih cest neasfaltiranih, smo se odločili, da v vseh krajevnih skupnostih odločate tudi o dodatnih sredstvih za gramoziranje.

Ureditev lastništva občinskih cest je še zmeraj precej neurejeno področje. V tem letu smo povečali sredstva za geodetske storitve, saj je potrebno najprej narediti izmere. Ker je želja v vseh krajevnih skupnostih, da so takšne stvari naredijo čim prej, saj le z urejenim lastništvom lahko urejajo občani tudi druge stvari, smo se odločili predlagati, da se za vsako KS damo v odločanje tudi dodatna sredstva za ta namen.

Precej drugih dobrih predlogov smo morali že v prvi fazi izločiti, saj se nanašajo na neurejeno lastništvo ali pa niso v pristojnosti Občine. Nekateri so bili v tako kratkem času in s temi sredstvi zelo nerealni ali pa bi že nakup zemljišča in umestitev v prostor pomenila prevelik zalogaj. Mnogi so že vključeni v proračun in predvideni za realizacijo v tem ali naslednjem letu.

Spoštovani občani. V nadaljevanju imate zbir predlogov za vašo krajevno skupnost, ki so ostali po prvi fazi izbora. Poglejte jih in v spodnjo glasovnico napišite ime in priimek, naziv krajevne skupnosti v kateri stanujete in številko predloga. Glasovnico lahko pošljete po pošti na Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah, ali po e pošti na obcina@sentilj.si. Za predlog se lahko opredelite tudi tako, da nam neposredno napišete podatke iz glasovnice tudi v e pošto ali na običajen list papirja in nam jih pošljete. Glasovanje poteka vse do 15. marca do 12. ure.

VSAKA KRAJEVNA SKUPNOST 60.000,00 EVROV ZA POSAMEZNO LETO (*vrednosti so le okvirne in niso pridobljene na osnovi ponudb/predračunov)

GLASOVNICA

KS SLADKI VRH

1 ureditev okolice igrišča za odbojko na mivki, vhoda in prostorov ob igrišču 25.000,00 EUR
2 postavitev tabel za omejitev hitrosti in talnih ovir tam, kjer prometni in cestni predpisi to omogočajo 20.000,00 EUR
3 ureditev nadaljevanja pešpoti Svečane 4 smer Trate/Zg. Velka / projekt in pridobitev soglasij 10.000,00 EUR
4 postavitev krajevnih tabel (označevanje, usmerjanje) 15.000,00 EUR
5 postavitev dodatnih košev za odpadke in klopi 5.000,00 EUR + 5.000,00 EUR
6 postavitev oglasnih tabel 10.000,00 EUR
7 dodatna sredstva za gramoziranje 10.000,00 EUR
8 dodatna sredstva za ureditev lastništva cest na območju KS 10.000,00 EUR

KS CERŠAK

1 ureditev prostorov za mlade v krajevni hiši KS Ceršak 20.000,00 EUR
2 ureditev prostora okoli kužnega znamenja pri kmetiji Ferk (pot, tabla s podatki, klop) 3.000,00 EUR
3 obnova kapelice pri Dajčmanu (parc. št. 1345/6 in 1547/10) 5.000,00 EUR
4 ureditev ceste Cer – Marko 5.000,00 EUR
5 odkup zemljišča na Srebotju in postavitev razglednega stolpa 100.000,00 EUR
6 postavitev klopi, mize in koša na Kodrčevem hribu (Selnica ob Muri 148) 5.000,00 EUR
7 asfaltiranje nove ulice (Tovarniška cesta 67 smer maneža 30.000,00 EUR
8 ureditev igrišča ob šoli v Ceršaku 45.000,00 EUR
9 dodatna sredstva za gramoziranje 10.000,00 EUR
10 dodatna sredstva za ureditev lastništva cest na območju KS 10.000,00 EUR

KS VELKA

1 ureditev prireditvenega prostora ob odru na prostem v središču Zg. Velke 25.000,00 EUR
2 avtobusna postaja pri Verboštu – čakalnica 10.000,00 EUR
3 rekonstrukcija ceste Marič-Krajzler 70.000,00 EUR
4 postavitev krajevnih tabel (označevanje, usmerjanje) 15.000,00 EUR
5 obnova fasade na poročni dvorani 40.000,00 EUR
6 dodatna sredstva za gramoziranje 10.000,00 EUR
7 dodatna sredstva za ureditev lastništva cest na območju KS 10.000,00 EUR
8 ureditev prostora za posip pepela na pokopališču 20.000,00 EUR

KS ŠENTILJ

1 ureditev dostopa, pešpoti do Plačkega stolpa s smeri Kresnica (pri Repolusku; ograja in stopnice) ter trim steze pod Brlogo 20.000,00 EUR
2 sanacije Kratke ulice v Šentilju 40.000,00 EUR
3 ureditev prostora na pokopališču za posip pepela 20.000,00 EUR
4 ureditev ceste Cirknica 1-3 (ob stanovanjskih hišah pod Brlogo) 50.000,00 EUR
5 povečanje parkirišča pri pokopališču (projekt) 10.000,00 EUR
6 dodatna sredstva za gramoziranje 10.000,00 EUR
7 dodatna sredstva za ureditev lastništva cest na območju KS 10.000,00 EUR
8 postavitev dodatnih košev za odpadke in klopi 5.000,00 EUR + 5.000,00 EUR