Finance

PRORAČUN ZA LETO 2019 IN LETO 2020 V JAVNI OBRAVNAVI

Na 3. redni seji je Občinski svet Občine Šentilj potrdil prvo branje proračuna za leto 2019 in za leto 2020. S tem sklepom se začenja javna razprava, ki poteka vse do 15. 3. 2019 do 12. ure. Vse predloge in pripombe na predlog proračuna za leto 2019 in 2020 sprejemamo na občinski upravi v času uradnih ur ali po e pošti na naslov obcina@sentilj.si.

Več v priloženih prilogah.

Proračun za leto 2019:

Predlog rokovnika za sprejem proračuna občine Šentilj za leto 2019 

Načrt razvojnih programov 2019-2022

II. Posebni del

Proračun za leto 2020:

Predlog rokovnika za sprejem proračuna občine Šentilj za leto 2020

Načrt razvojnih programov 2020-2023 

II. Posebni del

Datum objave: 05. 10. 2017

PRIPRAVA FINANČNEGA NAČRTA – NAVODILO IN OBVESTILO ZA PRIPRAVO PRORAČUNA ZA LETO 2018

 

Datum objave: 19. 01. 2018

Na 22. seji občinskega sveta je bil  sprejet sklep, da gre predlog proračuna v javno razpravo.

Predlog rokovnika za sprejem proračuna občine Šentilj za leto 2018

Javna razprava bo trajala od 18. januarja do 05. februarja 2018 do 12. ure.

V času javne razprave lahko zainteresirani občani podaste pisne pripombe in predloge osebno na Občini Šentilj v času uradnih ur ali na e naslov obcina@sentilj.si.

PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠENTILJ ZA LETO 2017

V času javne razprave, ki traja do 05. 06. 2017, do 12. ure lahko zainteresirani občani podaste pisne pripombe in predloge osebno na Občini Šentilj v času uradnih ur ali na e naslov obcina@sentilj.si.

PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠENTILJ ZA LETO 2017 – 1. del

PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠENTILJ ZA LETO 2017 – 2. del

PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠENTILJ ZA LETO 2017 – 3. del

PREDLOG ROKOVNIKA ZA SPREJEM PRORAČUNA OBČINE ŠENTILJ ZA LETO 2016

PREDSTAVITEV – PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2016

Na 10. seji občinskega sveta je bil soglasno sprejet sklep, da gre predlog proračuna v javno razpravo.

Javna razprava bo trajala do 22. februarja 2016 do 12. ure.


Občinska uprava je 23. 10. 2015 vsem svetnikom ter predsednikom krajevnih odborov posredovala navodila in obvestilo za pripravo proračuna za leto 2016 in 2017. Rok za predložitev finančnih načrtov z obrazložitvami je bil 9. 11. 2015.  Na ta dan je bil sklican tudi sestanek za pripravo predloga osnutka proračuna predsednikov delovnih teles občinskega sveta. Sestanka se je udeležil le Dušan Hedl, predsednik komisije za gospodarstvo, kljub temu da je v tem času zaključila s sejo tudi komisija za šport in so nekateri svetniki bili prisotni na Občini.  Župan in občinska uprava je predlagala, da se naj upošteva predlog, ki so ga v začetku leta, v postopku sprejemanja proračuna za leto 2015, podali svetniki SDS-a. Na osnovi tega naj bi postopek potekal:

 • vključenost občanov,
 • izvedejo se vse seje krajevnih odborov,
 • skličejo se komisije, ki so povezane s proračunskimi postavkami,
 • občinska uprava na osnovi temeljnih izhodišč pripravi osnutek,
 • predlog se predstavi na koordinacijskem sestanku vseh svetnikov,
 • občinska uprava pripravi osnutek predloga proračuna za 1. branje na seji občinskega sveta.

Predsednik komisije za gospodarstvo se je s predlaganim strinjal.

Tako je bil 11. 11. 2015 poslan dopis z opisom celotnega postopka in predlogom predsednikom komisij ter krajevnih odborov, da naj skličejo seje v času med 16. in 26. 11. 2015, ter da svoje člane komisij pozovejo, da naj pripravijo vsebinsko utemeljene predloge in potrebe za svoja področja. Med 19. in 26. 11. so potekale seje delovnih teles občinskega sveta Občine Šentilj. Zasedale so komisije za:

 • preventivo v cestnem prometu,
 • negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti,
 • gospodarstvo in turizem, komunalno gospodarstvo, prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,
 • socialo, zdravstvo in mladino,

Prejeli smo tudi predloge s strani nekaterih krajevnih odborov – Ceršak, Velka. Ves ta čas smo v občinski upravi na številnih kolegijih preučili vse možnosti in ves trud vložili v pripravo predloga proračuna za leto 2016, da smo lahko oblikovali vsebinsko utemeljen in finančno vzdržen osnutek predloga odloka o proračunu.

 1. 12. 2015 so svetniki prejeli vabilo na 9. redno sejo občinskega sveta, na kateri je bila tudi točka: Predlog Odloka o proračunu Občine Šentilj za leto 2016 – prvo branje. Na 9. redni seji, ki je bila 22. 12. 2015 je svetnik Kristijan Kvas iz stranke SDS predlagal umik 15. točke – Predlog Odloka o proračunu Občine Šentilj za leto 2016 – prvo branje iz dnevnega reda z utemeljitvijo, da predlog ni usklajen. Za umik točke o proračuna je glasovalo 9 svetnikov: Kristijan Kvas (SDS), Bojan Belna (SDS), Damjan Vidovič (SDS), Hilda Romič (SDS), Jožef Hamler (NESTRANKARSKA LISTA ANDREJA KORENA), Janez Kikl (NESTRANKARSKA LISTA ANDREJA KORENA), Anton Perko (SLS), Dragica Kraner (DeSUS), Suzana Grobelšek (neodvisna svetnica). Vzdržana pa sta bila: Dušan Hedl (HEDLOVA LISTA), Stanislav Lesjak (SMC). Kljub obrazložitvi župana, da je to le predlog, ki bo po javni obravnavi zahteval spremembe in da so vsi predlogi komisij, ki so finančno in vsebinsko utemeljeni, bili preučeni in smo jih vključili, so vztrajali, da predlog ne vključuje vseh njihovih predlogov oz. želja, zato o njem ne bodo razpravljali.

Ponovno je bil sklican usklajevalni sestanek predsednikov komisij, ki je potekal 4. 1. 2016, sestanka so se tokrat udeležili Bojan Belna, Damjan Vidovič, Kristijan Kvas, Dragica Kraner, Anton Perko in Dušan Hedl. Potem so potekale seje delovnih teles občinskega sveta Občine Šentilj. Zasedale so komisije za:

 • mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 • preventivo v cestnem prometu,
 • negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti,
 • komunalno gospodarstvo, prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,
 • socialo, zdravstvo in mladino,

 

 1. 1. 2016 je ponovno potekal usklajevalni sestanek predsednikov komisij, v v istem tednu 27. 1. 2016 pa so svetniki prejeli vabilo za 10. redno sejo občinskega sveta Občine Šentilj, na kateri bodo ponovno imeli možnost obravnavati točko Predlog Odloka o proračunu Občine Šentilj za leto 2016.

 

4.2.2016 je bil na 10. redni sej sprejet Sklep o javni razpravi Proračuna Občine Šentilj za leto 2016. Javna razprava bo trajala do 22. februarja 2016 do 12. ure.

Petra Pucko

te: + 386 2 65 06 211

E-pošta: petra.pucko@sentilj.si 

 

Tina Repina

tel: +386 2 65 06 212

E-pošta: tina.repina@sentilj.si

 

NAVODILA ZA IZDAJO E-RAČUNOV: 

V skladu z zakonodajo so proračunski uporabniki od 01.01.2015 dolžni prejemati račune le v elektronski obliki, ne glede na obdobje, na katero se storitev ali dobava blaga nanaša.

V nadaljevanju so pripravljena navodila, kako lahko kot dobavitelji Občine Šentilj izvedete postopek prijave za pošiljanje e-računov.

Če s proračunskimi uporabniki redno poslujete, je najbolj primerno, da si uredite izdajanje in pošiljanje e-računov preko svoje elektronske banke, kjer imate urejeno tudi finančno poslovanje.

Če pa s proračunskimi uporabniki poslujete občasno, lahko uporabite Portal UJPeRačun, preko katerega lahko od 31.12.2014 dalje fizične in pravne osebe (v nadaljevanju izdajatelji) pošiljajo proračunskim uporabnikom eRačune za opravljene storitve in dobavljeno blago. Portal UJPeRačun je namenjen izdajateljem, ki proračunskim uporabnikom pošljejo največ 5 eRačunov na mesec oziroma 60 eRačunov na leto.

Navodila najdete na spletni strani:

https://www.ujp.gov.si/

Pri prijavi morate biti pozorni, kdo je prejemnik vašega računa:

PREJEMNIK RAČUNA-PR.UPORABNIK: Občina Šentilj

TRR: 01318-0100009155

DAVČNA ŠTEVILKA: 38253283

Z nadaljnjo uporabo spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close