Včeraj so predstavniki civilne iniciative »Proti kompostarni« iz Ceršaka vodstvu občine Šentilj predstavili svoje zahteve za zaprtje kompostarne. Dogovor o skupni zahtevi Ministrstvu za okolje in prostor, da se okoljevarstveno soglasje kompostarni zaradi onesnaževanja okolja odvzame.

Civilna iniciativa »Proti kompostarni« iz Ceršaka je včeraj, v njenem imenu Marija Janžek, vodstvu občine, županu Štefanu Žvabu, podžupanu Vladu Maherju in direktorici občinske uprave Bogdani Pribevski predstavila svoje zahteve in podpise že več kot 700 krajanov Ceršaka za zaprtje kompostarne ter zagotovitev normalnih življenjskih pogojev za krajane Ceršaka.

Župan je ob tem seznanil Civilno iniciativo z aktivnosti, katere vodi občina. Občina je lastnika kompostarne že večkrat pozvala, da zagotovi ustrezno delovanje kompostarne, ki ne bo tako močno obremenjevalo okolja in krajanov. Nazadnje je občinska uprava letos februarja od štirih pristojnih inšpekcij zahtevala, da opravijo pregled delovanja kompostarne in ugotovijo skladnost delovanja z okoljskimi predpisi. Prav tako je Nacionalni inštitut za zdravje zaprosila, da opravi pregled vpliva delovanja kompostarne na pogoje življenja krajanov v Ceršaku.

Civilna iniciativa je navedla, da se po 13 letih prizadevanj za urejeno delovanje kompostarne ni uspelo doseči, da kompostarna ne bi neugodno vplivala na okolje v Ceršaku in širše. Lastnik, kljub obljubam in stalnim zahtevam, vsa ta leta tega ni zagotovil. Razmere ob kompostarni so nevzdržne, onesnažen zrak, neprijeten vonj in prisotnost muh onemogočajo krajanom normalno bivanje na prostem. Kompostarna v Ceršaku je največja v Sloveniji, saj predela letno 36 tisoč ton komposta, kar je tretjino vsega komposta v Sloveniji, kar priča o izredni velikosti kompostarne in s tem velikem vplivu na okolje v majhnem kraju Ceršak in širše. Civilna iniciativa »Proti kompostarni« iz Ceršaka zahteva, da se končno opravi presoja vpliva na okolje, ki nikoli ni bila opravljena. Zahteva, da se občinski akti prilagodijo tako, da bo za vsako dejavnost, ki bremeni okolje v občini potrebno dvotretjinsko soglasje občinskega sveta, kar je že praksa v nekaterih občinah.

Civilna iniciativa bo nadaljevali z zbiranjem podpisov. Ob sedanjih 700 podpisov, podpisalo je 95 % volilnih upravičencev v Ceršaku, bodo podpise zbirali po vse občini. Zahtevam v peticiji so svoj podpis dali tudi vsi prisotni iz vodstva občine.

Vodstvo občine in civilna iniciativa sta se strinjala, da bo pri državi oz. pristojnem ministrstvu potrebno doseči, da se preverijo vsa okoljska dovoljenja, ki jih je kompostarna pridobila in ustrezno ukrepa z odvzemom, saj je očitno, da kompostarna preko vsake mere obremenjuje okolje in prebivalce v Ceršaku.

V ta namen se bo tudi naslednji mesec sklicala izredna seja občinskega sveta, kamor se bo povabilo tudi pristojne državne institucije in se bodo oblikovale skupne zahteve do pristojnih državnih institucij glede kompostarne, da se zagotovi normalno življenje za krajane Ceršaka.

Civilna iniciativa »Proti kompostarni« je posebej poudarila, da problem kompostarne mora združiti vse prebivalce in institucije v Šentilju, ne sme postati stvar delitve ali politične barve. Samo tako se bo lahko dosegel skupen in edini cilj, da se zagotovi normalno življenje krajanov v Ceršaku.

dav