Še naprej si bomo aktivno prizadevali, da država ukrepa v skladu z zakonodajo in zagotovi zdravo okolje za občane, kar je v dani situaciji najpomembnejše

Po tem ko je župan podprl vse zahteve civilne iniciative »proti kompostarni« v Ceršaku, je včeraj občinski svet Občine Šentilj sprejel sklep, da tudi oni podpirajo vsa prizadevanja organizirane civilne iniciative, zahteval ponovni nadzor pristojnih inšpekcijskih služb in revizijo okoljevarstvenega dovoljenja z namenom odvzema OVD in da se bodo za vse potrebne aktivnosti zagotovila sredstva v občinskem proračunu.

Občina si je do sedaj stalno prizadevala, da bi se zagotovili normalni življenjski pogoji ob kompostarni, v zadnjih letih je izvedla naslednje aktivnosti: 2014 sestanek vpletenih z dogovorom o reševanju problematike; marec 2015 obisk in pogovor s predstavniki avstrijskih občin, dogovor za tehnološke spremembe v procesu do junija; 2016 opozorilo o problematiki na zboru krajanov; 2017 zahteva inšpekcijskim službam (4) po pregledu in opozorilo o nevarnosti. Inšpekcija nas je le obvestila, da bodo podjetju za ugotovljene nepravilnosti izdali ustrezno odločbo.

Če na pristojne službe ne morejo izdati takšnih dovoljenj oziroma izvajati nadzora nad procesom in obratovanjem, da ne bo vplival na zdravo in čisto okolje, je potrebno kompostarno zapreti.

Dejstvo je, da bi imeli več pristojnosti, če bi v postopku pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja v letih 2004, 2005 Občina priglasila interes in dobila status stranke v postopku. Takrat je izdala soglasje za sanacijo zemljišča oziroma kasneje še k projektni dokumentaciji za gramoziran plato za sanacijo deponije odpadkov.

Izjava župana občine Šentilj, mag. Štefana Žvaba: »Občina je do sedaj naredila vse, da bi ljudje živeli v normalnem okolju ob kompostarni. Nazadnje sem še lani od vseh okoljskih državnih inšpekcij zahteval, da preverijo, ali izpolnjuje vse pogoje za obratovanje glede dejanskih vplivov na okolje. Dejstvo je, da se neprijetnih vonjav in muh ne da spregledati. Še naprej si bom, skupaj s civilno iniciativo, aktivno prizadeval, da država ukrepa v skladu z zakonodajo in dejanskim stanjem ter zagotovi zdravo okolje za občane, kar je v dani situaciji najpomembnejše.«