Aktualne uradne objave

 

JAVNO NAROČILO: “KOLOPARK SLADKI VRH”

Datum objave: 16. 04. 2019

Razpisna dokumentacija

Popis del Pumptrack Sladki Vrh

Obrazci

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

 

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA TISKARSKE STORITVE 

Datum objave: 12. 04. 2019

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Obrazci (PDF)

Obrazci (WORD)

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

EJN_Navodila_za_uporabo_ponudniki

 

JAVNO NAROČILO: REDNO VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI V LETU 2019

Datum objave: 11. 04. 2019

Razpisna dokumentacija

Popis del

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV KULTURNIH DRUŠTEV IN SKUPIN V OBČINI ŠENTILJ V LETU 2019

Datum objave: 11. 04. 2019

Razpis

Razpisna dokumentacija

Rok za predložitev vlog: do 26. 4. 2019 do 12. ure, ne glede na način prispetja na sedež Občine Šentilj, Maistrova ulica 2

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM

Datum objave: 08. 04. 2019

Predmet neposredne pogodbe je oddaja poslovnega prostora v najem, na naslovu Slovenska ulica 1, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah, katastrska občina 564, številka stavbe 190, številka dele stavbe 10, v izmeri 20,80 m2, ki je v lasti Občine Šentilj do celote.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo najkasneje do 06. 05. 2019.

Več v priponki:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PROGRAMOV V OBČINI ŠENTILJ ZA LETO 2019

Datum objave: 05. 04. 2019

Razpis

Razpisna dokumentacija

Rok za predložitev vlog: do 30. 4. 2019 do 12. ure, ne glede na način prispetja na sedež Občine Šentilj, Maistrova ulica 2

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNEGA PROGRAMA DRUŠTEV UPOKOJENCEV V OBČINI ŠENTILJ V LETU 2019

Datum objave: 03. 04. 2019

Razpis

Razpisna dokumentacija

Rok za predložitev vlog: do 3. 5. 2019 do 12. ure, ne glede na način prispetja na sedež Občine Šentilj, Maistrova ulica 2

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH PROGRAMOV V OBČINI ŠENTILJ ZA LETO 2019

Datum objave: 03. 04. 2019

Razpis

Razpisna dokumentacija

Rok za predložitev vlog: do 23. 4. 2019 do 12. ure, ne glede na način prispetja na sedež Občine Šentilj, Maistrova ulica 2

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTEV UPOKOJENCEV V OBČINI ŠENTILJ V LETU 2019

Datum objave: 03. 04. 2019

Razpis

Razpisna dokumetacija

Rok za predložitev vlog: do 23. 4. 2019 do 12. ure, ne glede na način prispetja na sedež Občine Šentilj, Maistrova ulica 2

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VETERANSKIH IN DOMOLJUBNIH ORGANIZACIJ V OBČINI ŠENTILJ ZA LETO 2019

Datum objave: 02. 04. 2019

Razpisna dokumentacija (predpisanega obrazca oziroma vloge po tem razpisu ni)

Rok za predložitev vlog: do 15. 4. 2019 do 12. ure, ne glede na način prispetja na sedež občine Šentilj.

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE POKROVITELJSTVA V OBČINI ŠENTILJ ZA LETO 2019

Datum objave: 02. 04. 2019

Razpis

Razpisna dokumentacija

Rok za predložitev vlog: do 19. 4. 2019 do 12. ure, ne glede na način prispetja na sedež Občine Šentilj

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DONATORSTVA V OBČINI ŠENTILJ V LETU 2019

Datum objave: 02. 04. 2019

Razpisna dokumentacija (predpisanega obrazca po tem razpisu ni)

Rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev: do porabe sredstev

 

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA – RECEPTOR IV

Datum objave: 07.03.2019

Objava prostega delovnega mesta – RECEPTOR IV

Vloga za zaposlitev (WORD)

 

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA – VIŠJI SVETOVALEC

OBVESTILO O NEUSPELEM JAVNEM NATEČAJU

Datum objave: 27. 02. 2019

Več v prilogi: Obvestilo o neuspelem javnem natečaju

Datum objave: 09. 01. 2019

Več v prilogah:

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA – VIŠJI SVETOVALEC

VLOGA ZA ZAPOSLITEV

 

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVIC DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE ŠENTILJ V ČASU VOLILNE KAMPANJE VOLITEV POSLANCEV V EVROPSKI PARLAMENT

Datum objave: 27. 02. 2019

Več v prilog: Pogoji za pridobitev pravic do uporabe plakatnih mest na območju občine Šentilj v času volilne kampanje volitev poslancev v Evropski parlament

 

JAVNO NAROČILO: KOŠNJA JAVNIH POVRŠIN V OBČINI ŠENTILJ V LETU 2019 IN 2020

Datum objave: 27. 02.  2019

Razpisna dokumentacija

Popis

Kategorizacija cest

Ceste – karta

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

 

JAVNI POZIV ZA PODELITEV PRIZNANJ ŠPORTNIKOM IN ŠPORTNIM DELAVCEM V OBČINI ŠENTILJ

Datum objave: 20. 02. 2019

Več informacij v prilogi:

JAVNI POZIV ZA PODELITEV PRIZNANJ ŠPORTNIKOM IN ŠPORTNIM DELAVCEM V OBČINI ŠENTILJ

Rok za podajo pobude oz. predloga je do vključno 08. 03. 2019 do 12. uri, ne glede na način prispetja na sedež Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah.

 

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE ŠENTILJ

Datum objave: 18. 02. 2019

Več informacij v prilogi:

JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Šentilj 

Rok za podajo pobude oz. predloga je do vključno 11. 03. 2019 do 12. uri, ne glede na način prispetja na sedež Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah.

 

SEZNAM PREJEMNIKOV OBČINSKIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2018

Datum objave: 24. 01. 2019

Več v prilogi:

Seznam prejemnikov občinskih proračunskih sredstev v letu 2018

 

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA – VIŠJI SVETOVALEC

Datum objave: 09. 01. 2019

Več v prilogah:

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA – VIŠJI SVETOVALEC

VLOGA ZA ZAPOSLITEV

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

Datum objave: 21.12.2018

Predmet javnega zbiranja ponudb in ponudbena cena: Predmet prodaje so nepremičnine v lasti Občine Šentilj, ki so v uradnih evidencah vpisane z naslednjimi identifikatorji:

 Parcelna številka Katastrska občina Površina v m2 Namen
263/3 582 – Štrihovec 1.586 Stavbno zemljišče
263/9 582 – Štrihovec 81 Stavbno zemljišče

Rok za prejem ponudb je do vključno 14. 1. 2019 do 12. ure, ne glede na način prispetja ponudb. Ponudbe, predložene po izteku roka bodo izločene iz postopka.

Vse informacij dostopne v prilogi:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

Datum objave: 20. 12. 2018

Več v prilogi.

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM

Datum objave: 3. 12. 2018

Več v prilogi.

 

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA PLANSKO PROSTORSKE ENOTE ŠE 13 V ŠENTILJU V SLOVENSKIH GORICAH

Datum objave: 18.12.2018

Povzetek za javnost

Datum objave: 3. 12. 2018

Več v prilogi.

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA MENJAVO NEPREMIČNIN

Datum objave: 23. 11. 2018

Več v prilogi:

Namera o skleniti neposredne pogodbe za menjavo nepremičnin

 

JAVNO NAROČILO: IZGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE VELKA V OBČINI ŠENTILJ, I. FAZA

Datum objave: 22. 11. 2018

Razpisna dokumentacija

Popis čistilna naprava  I. FAZA

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

Datum objave: 26. 11. 2018

(popravek) Razpisna dokumentacija

Datum objave: 29. 11. 2018

Situacija čistilne naprave Velka

 

PONOVNE VOLITVE ČLANOV ODBOROV KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU KS VELKA, VOLILNA ENOTA 1 – ZGORNJA VELKA 1 IN VOLILNA ENOTA 2 – ZGORNJA VELKA 2

Datum objave: 20.11.2018

Na podlagi 93. in 95. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/2017-ZLV-J) Občinska volilna komisija Občine Šentilj razpisuje ponovne volite članov odborov krajevnih skupnosti na območju KS Velka, Volilna enota 1 – Zgornja Velka 1 in Volilna enota 2 – Zgornja Velka 2.

Več v prilogi:

Priloga

 

JAVNO NAROČILO ZA IZVEDBO PROJEKTA »OPREMLJANJE RTS OB MEJNEM PREHODU V SLOVENIJI«

Datum objave: 21. 11. 2018

Tloris pritličja

Tloris nadstropja

Datum objave: 19. 11. 2018

Več v prilogah:

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ZA IZVEDBO PROJEKTA »OPREMLJANJE RTS OB MEJNEM PREHODU V SLOVENIJI« za delovni sklop projekta Izvajanje (A.T1.1 OBNOVA IN OPREMLANJE PROSTORA)

Popis del

Idejni projekt

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO ZEMLJIŠČA V NAJEM

Datum objave: 15. 11. 2018

OPIS PREDMETA: Predmet oddaje v najem je del zemljišča, ID znak: parcela št. 564 1029, v izmeri 400 m2. Zemljišče predstavlja del državne ceste R-II št. 437, odsek 0267, Šentilj. V naravi predstavlja zemljišče pravokotno asfaltirano urejeno površino tik ob državni meji z R Avstrijo. Najemnik bo moral za kakršne koli posege ali postavitev objektov predhodno pridobiti soglasje Direkcije RS za ceste.

NAČIN ODDAJE JAVNE PONUDBE IN ROK ZA ODDAJO PONUDBE: Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki v zaprti pisemski ovojnici na naslov: Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah, z obvezno oznako na ovojnici ʺJZP – PONUDBA ZA NAJEM ZEMLJIŠČA – NE ODPIRAJʺ. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika.
Rok za prejem ponudb je do vključno 6. 12. 2018 do 14. ure, ne glede na način prispetja ponudb.
Ponudbe bodo komisijsko odprte po preteku razpisnega roka. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po razpisnem roku komisija ne bo obravnavala. Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

INFORMACIJE: Vsa dodatna pojasnila z zvezi z ogledom nepremičnine in/ali javnim zbiranjem ponudb dobijo ponudniki v občinski upravi Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah, v času uradnih ur pri Jasni Pleteršek, po e‐pošti jasna.pletersek@sentilj.si ali po telefonu št. 02 650 62 13.

Več v prilogi:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO ZEMLJIŠČA V NAJEM

 

DOVOLJENJE ZA POPOLNE ZAPORE JAVNIH POTI IN LOKALNE CESTE

Datum objave: 15. 11. 2018

Več v prilogi.

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Datum objave: 07. 11. 2018

Več v prilogi.

 

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA EUP Š-29 V NASELJU ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH

Datum objave: 05. 11. 2018

Več v prilogi.

Javna razgrnitev:

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja EUP Š-29 v naselju Šentilj v Slovenskih goricah

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Datum objave: 05. 11. 2018

Več v prilogi:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 

 

JAVNO NAROČILO: IZGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE VELKA V OBČINI ŠENTILJ, I. FAZA

Datum objave: 25. 10. 2018

Razpisna dokumentacija

Popis čistilna naprava I. FAZA

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

 

JAVNO NAROČILO: SANACIJA PLAZOV V OBČINI ŠENTILJ

Datum objave: 23. 10. 2018

Razpisna dokumentacija

Popis del – Sklop 1 – Plaz Šomat 24

Popis del – Sklop 2 – Plaz Kajbic

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

 

DOVOLJENJE ZA ZAPORO LOKALNE CESTE LC št. 392003 »FIFOLT – ZG. VELKA«, ODSEK ROJ – CAPL

Datum objave: 19. 10. 2018

Več v prilogi: DOVOLJENJE ZA ZAPORO LOKALNE CESTE LC št. 392003 »FIFOLT – ZG. VELKA«, ODSEK ROJ – CAPL

 

JAVNO NAROČILO “UREJANJE ZELENIH POVRŠIN V OBČINI ŠENTILJ”

Datum objave: 18. 10. 2018

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila Urejanje zelenih površin v Občini Šentilj

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki

Popravek oz. dopolnitev

 

JAVNO NAROČILO “OPREMLJANJE NAJDIŠČA – ARHEOLOŠKO NAJDIŠČE V SLOVENIJI – KELTSKA POT”

Datum objave: 18. 10. 2018

Več v prilogi:

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA »OPREMLJANJE NAJDIŠČA – ARHEOLOŠKO NAJDIŠČE V SLOVENIJI – KELTSKA POT«

POPIS DEL

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki

 

DOVOLJENJE ZA DELNO ZAPORO JAVNE POTI št. 892791 »LC 392791 – ROŽNA VAS – LC 392061« IN LOKALNE CESTE LC št. 392061 »ŠENTILJ – STARA GORA – ZG. KUNGOTA«

Datum objave: 15. 10. 2018

Več v prilogi: DOVOLJENJE ZA DELNO ZAPORO JAVNE POTI št. 892791 »LC 392791 – ROŽNA VAS – LC 392061« IN LOKALNE CESTE LC št. 392061 »ŠENTILJ – STARA GORA – ZG. KUNGOTA«

 

DOVOLJENJE ZA DELNO ZAPORO ZBIRNE LOKALNE CESTE LZ št. 392051 »R2 438 – MAISTROVA ULICA – R2 437« IN LZ 392052 »MAISTROVA ULICA – MLADINSKA ULICA«

Datum objave: 15. 10. 2018

Več v prilogi: DOVOLJENJE ZA DELNO ZAPORO ZBIRNE LOKALNE CESTE LZ št. 392051 »R2 438 – MAISTROVA ULICA – R2 437« IN LZ 392052 »MAISTROVA ULICA – MLADINSKA ULICA«

 

JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIRANJE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV V OBČINI ŠENTILJ ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

Datum objave: 05. 10. 2018

Razpisna dokumentacija

Vloga

Izjava kandidata

Vzorec pogodbe

Obrazec za kuverto

Pravilnik

 

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ŠENTILJ 

Datum objave: 20. 11. 2018

Sklep o sprejetju stališč Občine Šentilj do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka odloka Sprememb in dopolnitev  občinskega prostorskega načrta občine Šentilj

Stališča do pripomb

Datum objave: 05.10.2018

JAVNO NAZNANILO – Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Šentilj

Datum objave: 15.10.2018

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Šentilj

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ŠENTILJ – Spremembe in dopolnitve 1 / dopolnjen osnutek

1_Tekstualni_del_Odlok

2_Kartografski_del

31_1_Izvlecek iz hierarhicno visjih prostorskih aktov

32_Prikaz stanja prostora_Kartografski del

32_Prikaz stanja prostora_Tekstualni del

33_Seznam strokovnih podlag

34_Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora

35_Obrazlozitev in utemeljitev prostorskega akta

36_Povzetek javnosti

 

DOVOLJENJE ZA POPOLNO ZAPORO LOKALNE CESTE LC št. 392061 »Šentilj – Stara gora – Zg. Kungota, odsek Thalerjeva ulica 7«

Datum objave: 02. 10. 2018

Več v prilogi: DOVOLJENJE ZA POPOLNO ZAPORO LOKALNE CESTE LC št. 392061 »Šentilj – Stara gora – Zg. Kungota, odsek Thalerjeva ulica 7«

 

JAVNO NAROČILO “OPREMLJANJE NAJDIŠČA – ARHEOLOŠKO NAJDIŠČE V SLOVENIJI – KELTSKA POT”

Datum objave: 26. 09. 2018

Več v prilogi:

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA »OPREMLJANJE NAJDIŠČA – ARHEOLOŠKO NAJDIŠČE V SLOVENIJI – KELTSKA POT«

POPIS DEL

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki

 

JAVNO NAROČILO »IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA JAVNIH POTEH IN JAVNIH POVRŠINAH V OBČINI ŠENTILJ ZA ZIMSKI SEZONI 2018/2019 IN 2019/2020«

Datum objave: 26. 09. 2018

Razpisna dokumentacija

Ceste – karta

Seznam javnih poti in javnih površin za izvajanje zimske službe na območju občine Šentilj

Obrazci – zimska služba 2018-2020

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

 

2. JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

Datum objave: 20. 09. 2018

Predmet javne dražbe oz. prodaje sta naslednji nepremičnini:

KATASTRSKA OBČINA PARCELNA ŠTEVILKA POVRŠINA
582 – Štrihovec 106/7 3561 m2
582 – Štrihovec 106/33 384 m2

Nepremični se prodajata skupaj kot celota, nakup posamezne nepremičnine ni možen.

Opis predmeta javne dražbe: Predmet prodaje sta nepremičnini, ki v naravi predstavlja zemljišči v izmeri 3561 m2 in 384 m2. Zemljišči se nahajata eno poleg drugega ob regionalni cestni povezavi Šentilj – Maribor, desno v začetku naselja Šentilj nasproti bencinskega servisa. Namenska raba zemljišč je gradbeno zemljišče, osrednja območja centralnih dejavnosti. Dovoz na zemljišča je mogoč iz južne strani po že obstoječi poti.

Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: Izklicna cena za nepremičnini iz 2. točke te javne dražbe je 74.400,00 EUR brez davka, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR.
V ceno nepremičnine ni vključen 22 % davek na dodano vrednost oziroma 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba se bo vršila dne 16. 10. 2018 v prostorih sejne sobe občinske uprave v drugem nadstropju na naslovu Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah, z začetkom ob 10.00 uri. Udeleženci se bodo morali pred začetkom draženja nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 7 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oz. ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi.

Več v prilogah:

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

SKICA

PRILOGA – IZJAVE

 

PODALJŠANJE ZAPORE JAVNE POTI: JP št. 893122 “Maher prečna” in JAVNE POTI JP št. 893621 “Raduha – Rajzman”

Datum objave: 14. 09. 2018

Več v prilogi: PODALJŠANJE ZAPORE JAVNE POTI: JP št. 893122 “Maher prečna” in JAVNE POTI JP št. 893621 “Raduha – Rajzman”

 

DOVOLJENJE ZA DELNO ZAPORO ZBIRNE LOKALNE CESTE LZ št. 392051 “R2 438 – Maistrova ulica – R2 437” in LZ št. 392052 “Maistrova ulica – Mladinska ulica”Datum objave: 14. 09. 2018

Več v prilogi: DOVOLJENJE ZA DELNO ZAPORO ZBIRNE LOKALNE CESTE LZ št. 392051 “R2 438 – Maistrova ulica – R2 437” in LZ št. 392052 “Maistrova ulica – Mladinska ulica”

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNEGA PROGRAMA DRUŠTEV UPOKOJENCEV V OBČINI ŠENTILJ V LETU 2018

Datum objave: 12. 09. 2018

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnega programa društev upokojencev v občini Šentilj v letu 2018

Datum objave: 17. 09. 2018

Popravek javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnega programa društev upokojencev v občini Šentilj v letu 2018

Razpisna dokumentacija (obrazci za prijavo)

 

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE ŠENTILJ V ČASU KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE, KI BODO V NEDELJO, 18. NOVEMBRA 2018

Datum objave: 11. 09. 2018

Več v prilogi:

POGOJI za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju občine Šentilj v času kampanje za lokalne volitve, ki bodo v nedeljo, 18. novembra 2018

 

JAVNO NAROČILO »SANACIJA ODSEKA LOKALNE CESTE LC ŠT. 392003, NA ODSEKU KRIŽIŠČE VELKA-KRIŽIŠČE ROJ«

Datum objave: 06. 09. 2018

Razpisna dokumentacija

Sanacija odseka lokalne ceste  LC št. 392003 – popis del

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

 

UGOTOVITVENA ODLOČBA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

Datum objave: 04. 09. 2018

Več v prilogi: UGOTOVITVENA ODLOČBA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

 

DOVOLJENJE ZA DELNO IN POLOVIČNO ZAPORO LOKALNE CESTA: LC št. 203081 “ZG. ŠČAVNICA – LOKAVEC – TRATE” NA ODSEKU “OBČINSKA MEJA”

Datum objave: 30. 08. 2018

Več v prilogi: DOVOLJENJE ZA DELNO IN POLOVIČNO ZAPORO LOKALNE CESTA: LC št. 203081 “ZG. ŠČAVNICA – LOKAVEC – TRATE” NA ODSEKU “OBČINSKA MEJA”

 

DOVOLJENJE ZA DELNO IN POLOVIČNO ZAPORO JAVNE POTI: JP št. 892011 “OČKERL – TOVARNA” NA ODSEKU “KOZJAK PRI CERŠAKU 7”

Datum objave: 30. 08. 2018

Več v prilogi: DOVOLJENJE ZA DELNO IN POLOVIČNO ZAPORO JAVNE POTI: JP št. 892011 “OČKERL – TOVARNA” NA ODSEKU “KOZJAK PRI CERŠAKU 7”

 

DOVOLJENJE ZA ZAPORO JAVNE POTI: JP št. 893122 “Maher prečna” in JAVNE POTI JP št.  “Raduha – Rajzman”

Datum objave: 29. 08. 2018

Več v prilogi: DOVOLJENJE ZA ZAPORA JAVNE POTI: JP št. 893122 “Maher prečna” in JAVNE POTI JP št.  “Raduha – Rajzman”

 

DOVOLJENJE ZA DELNO ZAPORO LOKALNE CESTE: LZ št. 392051 “R2 438 – MAISTROVA ULICA  – R2 437” in LZ št. 392052 “MAISTROVA ULICA – MLADINSKA ULICA”, odsek nivojski železniški prehod

Datum objave: 29. 08. 2018

Več v prilogah:

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Datum objave: 21. 08. 2018

Predmet oddaje v najem z neposredno pogodbo sta poslovna prostora na naslovu Slovenska ulica 1, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah, k.o. 564 številka stavbe 190 številka dela stavbe 4 in 5, v izmeri 31,30 m2 in 25,10 m2.

Več v prilogi:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Datum objave: 21. 08. 2018

Predmet oddaje v najem z neposredno pogodbo je poslovni prostor na naslovu Maistrova ulica 7, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah, k.o. 564 številka stavbe 368 številka dela stavbe 1, v izmeri 36 m2.

Več v prilogi:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 

 

JAVNO NAROČILO »UREDITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA VELKA«

Datum objave: 20. 08. 2018

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA »UREDITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA VELKA« (WORD dokument) 

Datum objave: 10. 08. 2018

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA »UREDITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA VELKA«

Priloge:

POPIS DEL_Velka

IZSEK TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

Tehnična dokumentacija_JR igrišča

Tehnična dokumentacija_NN dovod

NAČRT_KARAKTERISTICNI PREREZ

NAČRT_GRADBENA SITUACIJA

NAČRT_KATASTRSKA SITUACIJA

NAČRT_KOMUNALNA SITUACIJA

NAČRT_OBSTOJEČE STANJE

NAČRT_PREREZI

NAČRT_PREGLEDNA SITUACIJA

NAČRT_ZAKOLIČBENA SITUACIJA

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki

 

JAVNO NAROČILO »UREDITEV OKOLICE IGRIŠČA ŠENTILJ«

Datum objave: 20. 08. 2018

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA  »UREDITEV OKOLICE IGRIŠČA ŠENTILJ« (WORD dokument) 

Datum objave: 10. 08. 2018

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA  »UREDITEV OKOLICE IGRIŠČA ŠENTILJ« 

Priloge:

POPIS DEL_Šentilj

IZSEK TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

NAČRT_GRADBENA SITUACIJA

NAČRT_KATASTRSKA SITUACIJA

NAČRT_POSNETEK

NAČRT_ZAKOLIČBENA SITUACIJA

NAČRT_ZUNANJA UREDITEV

NAČRT_PREGLEDNA SITUACIJA

NAČRT_PREREZI

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki

 

JAVNO NAROČILO »MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE V NARAVI«

Datum objave: 20. 08. 2018

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA  »MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE V NARAVI« (WORD dokument)

Datum objave: 10. 08. 2018

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA  »MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE V NARAVI«

Priloge:

POPIS DEL_Sladki Vrh 2

IZSEK TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

NAČRT_PREREZ

NAČRT_GRADBENA SITUACIJA

NAČRT_PREGLEDNA SITUACIJA

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki

 

JAVNO NAROČILO “UREDITEV SREDIŠČA V CERŠAKU”

Datum objave: 20. 08. 2018

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA »UREDITEV SREDIŠČA V CERŠAKU« (WORD dokument)

Datum objave: 10. 08. 2018

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA »UREDITEV SREDIŠČA V CERŠAKU«

Priloge: 

POPIS DEL_Ceršak

IZSEK TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki

 

DOVOLJENJE ZA ZAPORO JAVNE POTI: JP št. 893141 “SLADKI VRH – DOLINA” ODSEK OMAN – KRIŽIŠČE

Datum objave: 08. 08. 2018

Več v prilogi: DOVOLJENJE ZA ZAPORO JAVNE POTI: JP št. 893141 “Sladki Vrh – dolina” odsek Oman – križišče

 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA POSTAVITEV MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV  V OBČINI ŠENTILJ ZA PRORAČUNSKO OBDOBJE 2018

Datum objave: 06. 08. 2018

Razpisna dokumentacija

 

JAVNO NAROČILO »SANACIJA PLAZU IN OBNOVA JAVNIH POTI V OBČINI ŠENTILJ«

Datum objave: 07. 08. 2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – SANACIJA PLAZU IN OBNOVA JAVNIH POTI V OBČINI ŠENTILJ (word)

Datum objave: 30. 07. 2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – SANACIJA PLAZU IN OBNOVA JAVNIH POTI V OBČINI ŠENTILJ (pdf)

SKLOP 1 – 01_SIT_obst

SKLOP 1 – 02_GP-1

SKLOP 1 – 04_SIT_predlog

SKLOP 1 – 05_P-1

SKLOP 1 – 07_Izvleček_Armatura

SKLOP 1 – GP_101_XI_18_Zg.Velka_Obvoznica

SKLOP 1 – POPIS DEL S PREDIZMERAMI – PLAZ VELKA OBVOZNICA

SKLOP 1- 06_Armaturni_načrt

SKLOP 2 – Popis del – Svečane Firbas

SKLOP 3 – Popis del – Petek

SKLOP 4 – Popis del – Tomažič -Breg

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

 

RAZPIS REDNIH VOLITEV ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTIH NA OBMOČJU OBČINE ŠENTILJ

Datum objave: 24. 07. 2018

RAZPIS REDNIH VOLITEV ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTIH NA OBMOČJU OBČINE ŠENTILJ

 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE SAMOZAPOSLOVANJA V OBČINI ŠENTILJ V LETU 2018

Datum objave: 23. 07. 2018

Več v priponki:

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE SAMOZAPOSLOVANJA V OBČINI ŠENTILJ V LETU 2018

Datum objave: 12. 09. 2018

DOPOLNITEV JAVNEGA RAZPISA ZA DODELITEV SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE SAMOZAPOSLOVANJA V OBČINI ŠENTILJ V LETU 2018

 

DOVOLJENJE ZA ZAPORO NA JAVNIH POTEH: JP št. 892541 “LC 310032 – Kolar – Pesnica”, odsek Jareninska-križišče (meja)

Datum objave: 10. 07. 2018

Več v prilogi:

DOVOLJENJE ZA ZAPORO NA JAVNIH POTEH: JP št. 892541 “LC 310032 – Kolar – Pesnica”, odsek Jareninska-križišče (meja)

 

DOVOLJENJE ZA ZAPORO NA JAVNIH POTEH: JP št. 892421 “Gornik Očjak”, odsek Milek-Cer

Datum objave: 10. 07. 2018

Več v prilogi:

DOVOLJENJE ZA ZAPORO NA JAVNIH POTEH: JP št. 892421 “Gornik Očjak”, odsek Milek-Cer

 

DOVOLJENJE ZA ZAPORO LOKALNE CESTE LC št. 392011 “Selnica ob Muri – Šentilj”, odsek Sopl-Jareninska

Datum objave: 10. 07. 2018

Več v prilogi:

DOVOLJENJE ZA ZAPORO LOKALNE CESTE LC št. 392011 “Selnica ob Muri – Šentilj”, odsek Sopl-Jareninska

 

JAVNO NAROČILO »UREDITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA VELKA«

Datum objave: 06. 07. 2018

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA »UREDITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA VELKA«

Priloge:

POPIS DEL_Velka

IZSEK TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

Tehnična dokumentacija_JR igrišča

Tehnična dokumentacija_NN dovod

NAČRT_KARAKTERISTICNI PREREZ

NAČRT_GRADBENA SITUACIJA

NAČRT_KATASTRSKA SITUACIJA

NAČRT_KOMUNALNA SITUACIJA

NAČRT_OBSTOJEČE STANJE

NAČRT_PREREZI

NAČRT_PREGLEDNA SITUACIJA

NAČRT_ZAKOLIČBENA SITUACIJA

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki

 

JAVNO NAROČILO »UREDITEV OKOLICE IGRIŠČA ŠENTILJ«

Datum objave: 06. 07. 2018

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA  »UREDITEV OKOLICE IGRIŠČA ŠENTILJ« 

Priloge:

POPIS DEL_Šentilj

IZSEK TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

NAČRT_GRADBENA SITUACIJA

NAČRT_KATASTRSKA SITUACIJA

NAČRT_POSNETEK

NAČRT_ZAKOLIČBENA SITUACIJA

NAČRT_ZUNANJA UREDITEV

NAČRT_PREGLEDNA SITUACIJA

NAČRT_PREREZI

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki

 

JAVNO NAROČILO »MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE V NARAVI«

Datum objave: 06. 07. 2018

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA  »MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE V NARAVI«

Priloge:

POPIS DEL_Sladki Vrh 2

IZSEK TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

NAČRT_PREREZ

NAČRT_GRADBENA SITUACIJA

NAČRT_PREGLEDNA SITUACIJA

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki

 

JAVNO NAROČILO “UREDITEV SREDIŠČA V CERŠAKU”

Datum objave: 06. 07. 2018

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA »UREDITEV SREDIŠČA V CERŠAKU«

Priloge: 

POPIS DEL_Ceršak

IZSEK TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki

 

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

Datum objave: 05. 07. 2018

Predmet javne dražbe oz. prodaje sta naslednji nepremičnini:

KATASTRSKA OBČINA PARCELNA ŠTEVILKA POVRŠINA
582 – Štrihovec 106/7 3561 m2
582 – Štrihovec 106/33 384 m2

Nepremični se prodajata skupaj kot celota, nakup posamezne nepremičnine ni možen.

Opis predmeta javne dražbe: Predmet prodaje sta nepremičnini, ki v naravi predstavlja zemljišči v izmeri 3561 m2 in 384 m2. Zemljišči se nahajata eno poleg drugega ob regionalni cestni povezavi Šentilj – Maribor, desno v začetku naselja Šentilj nasproti bencinskega servisa. Namenska raba zemljišč je gradbeno zemljišče, osrednja območja centralnih dejavnosti. Dovoz na zemljišča je mogoč iz južne strani po že obstoječi poti.

Priloge:

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

IZJAVE

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Datum objave: 04.07.2018

Priloga:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

Datum objave: 26. 06. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k oddaji ponudbe za odkup nepremičnine v lasti Republike Slovenije v idealnem deležu do 23/96-tin in Občine Šentilj v idealnem deležu do 73/96-tin (skupaj torej celota 1/1) s  parc. št. *135, *136 in 88, vse k.o. 565 – Selnica ob Muri. Nepremičnina v naravi predstavlja zaokroženo posest, na kateri se nahaja stanovanjska stavba z naslovom Selnica ob Muri 23, 2215 Ceršak in gospodarski pomožni objekt. Več informacij o predmetu prodaje dobite TUKAJ. Prijavo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 16.7.2018. Odpiranje ponudb bo potekalo dne 19.7.2018 ob 9:00 uri.

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

OBRAZEC – IZJAVA

 

JAVNO NAROČILO: SANACIJA PLAZOV V OBČINI ŠENTILJ

Datum objave: 20. 06. 2018

Razpisna dokumentacija

SKLOP 1 – PLAZ OBVOZNICA VELKA, PROJEKTANTSKI POPIS

SKLOP 1 -PLAZ OBVOZNICA VELKA – 01_SIT_obst

SKLOP 1 -PLAZ OBVOZNICA VELKA – 02_GP-1

SKLOP 1 -PLAZ OBVOZNICA VELKA – 04_SIT_predlog

SKLOP 1 -PLAZ OBVOZNICA VELKA – 05_P-1

SKLOP 1 -PLAZ OBVOZNICA VELKA – GP_101_XI_18_Zg.Velka_Obvoznica

SKLOP 2 – PLAZ MEJA – 06_P-1

SKLOP 2 – PLAZ MEJA -02_SIT_obst

SKLOP 2 – PLAZ MEJA -03_GP-1

SKLOP 2 – PLAZ MEJA -04_SIT_San

SKLOP 2 – PLAZ MEJA -05_KP

SKLOP 2 – PLAZ MEJA -PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

 

JAVNI RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE SOCIALNEGA SERVISA CELODNEVNE POVEZAVE PREK OSEBNEGA TELEFONSKEGA ALARMA

Datum objave: 17. 07. 2018

SKLEP O PODALJŠANJU ROKA

Rok za oddajo vlog: do vključno 26. 07. 2018 do 13. ure 

Datum objave: 19. 06. 2018

1.RAZPISNA DOKUMENTACIJA

2. JAVNI RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE SOCIALNEGA SERVISA CELODNEVNE POVEZAVE PREK OSEBNEGA TELEFONSKEGA ALARMA

3.PRIJAVNI OBRAZEC IN IZJAVE (PDF)

PRIJAVNI OBRAZEC IN IZJAVE (WORD)

4. VZOREC POGODBE (PDF)

VZOREC POGODBE (WORD)

 

JAVNO NAROČILO »UREDITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA VELKA«

Datum objave: 18. 06. 2018

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA »UREDITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA VELKA« – dopolnitev

ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki

Datum objave: 13. 06. 2018

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA »UREDITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA VELKA«

Priloge:

POPIS DEL_Velka

IZSEK TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

Tehnična dokumentacija_JR igrišča

Tehnična dokumentacija_NN dovod

NAČRT_KARAKTERISTICNI PREREZ

NAČRT_GRADBENA SITUACIJA

NAČRT_KATASTRSKA SITUACIJA

NAČRT_KOMUNALNA SITUACIJA

NAČRT_OBSTOJEČE STANJE

NAČRT_PREREZI

NAČRT_PREGLEDNA SITUACIJA

NAČRT_ZAKOLIČBENA SITUACIJA

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

 

JAVNO NAROČILO »UREDITEV OKOLICE IGRIŠČA ŠENTILJ«

Datum objave: 18. 06. 2018

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA  »UREDITEV OKOLICE IGRIŠČA ŠENTILJ« – dopolnitev

ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki

Datum objave: 13. 06. 2018

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA  »UREDITEV OKOLICE IGRIŠČA ŠENTILJ« 

Priloge:

POPIS DEL_Šentilj

IZSEK TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

NAČRT_GRADBENA SITUACIJA

NAČRT_KATASTRSKA SITUACIJA

NAČRT_POSNETEK

NAČRT_ZAKOLIČBENA SITUACIJA

NAČRT_ZUNANJA UREDITEV

NAČRT_PREGLEDNA SITUACIJA

NAČRT_PREREZI

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

 

JAVNO NAROČILO »MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE V NARAVI«

Datum objave: 18. 06. 2018

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA  »MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE V NARAVI« – dopolnitev

ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki

Datum objave: 13. 06. 2018

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA  »MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE V NARAVI«

Priloge:

POPIS DEL_Sladki Vrh 2

IZSEK TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

NAČRT_PREREZ

NAČRT_GRADBENA SITUACIJA

NAČRT_PREGLEDNA SITUACIJA

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

 

JAVNO NAROČILO “UREDITEV SREDIŠČA V CERŠAKU”

Datum objave: 18. 06. 2018

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA »UREDITEV SREDIŠČA V CERŠAKU« – dopolnitev

ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki

Datum objave: 13. 06. 2018

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA »UREDITEV SREDIŠČA V CERŠAKU«

Priloge: 

POPIS DEL_Ceršak

IZSEK TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

 

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA – STROKOVNI SODELAVEC VII/I

Datum objave: 13.06.2018

Več v prilogi:

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA – STROKOVNI SODELAVEC VII/I

Vloga za zaposlitev

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Datum objave: 23.05.2018

Več v prilogi:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

Datum objave: 21. 05. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k oddaji ponudbe za odkup nepremičnine v lasti Republike Slovenije v idealnem deležu do 23/96-tin in Občine Šentilj v idealnem deležu do 73/96-tin (skupaj torej celota 1/1) s  parc. št. *135, *136 in 88, vse k.o. 565 – Selnica ob Muri. Nepremičnina v naravi predstavlja zaokroženo posest, na kateri se nahaja stanovanjska stavba z naslovom Selnica ob Muri 23, 2215 Ceršak in gospodarski pomožni objekt. Več informacij o predmetu prodaje dobite TUKAJ. Prijavo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 18. 6. 2018. Odpiranje ponudb bo potekala dne 20.6.2018 ob 9:00 uri.

Več v prilogah:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

OBRAZCI, IZJAVE

 

JAVNI RAZPIS “REKONSTRUKCIJA OBČINSKIH CEST 2018”

datum objave: 29.05.2018

Razpisna dokumentacija

Datum objave: 17.05.2018

Javni razpis »Rekonstrukcija občinskih cest 2018«:

Razpisna dokumentacija

Navodila ponudnikom za uporabo e-JN

Popis 892541_št. 1

Popis 892421_št. 2

Popis LC392011_št. 3

Popis priključek_št. 4

Skupna rekapitulacija

ESPD obrazec

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ŠENTILJ ZA LETO 2018

Datum objave: 11. 05. 2018

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija – dopolnitve

Obrazec – ovojnica

Prijavni obrazec 1

Prijavni obrazec 2

 

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ŠENTILJ ZA LETO 2018

Datum objave: 11. 05. 2018

Razpisna dokumetacija

Obrazci

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Datum objave: 09. 05. 2018

Več v prilogi:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

 

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE ŠENTILJ V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA PREDČASNE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR

Datum objave: 07. 05. 2018

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju občine Šentilj v času volilne kampanje za predčasne volitve v državni zbor

 

JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA SV-14 V NASELJU SLADKI VRH

Občina Šentilj z JAVNIM NAZNANILOM obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja SV-14  v naselju Sladki Vrh v občini Šentilj.

Gradivo bo od vključno 15. 05. 2018 do 15. 06. 2018 javno razgrnjeno v prostorih občinske uprave Občine Šentilj.

Javna obravnava bo potekala v sredo, 06. 06. 2018 ob 16. uri  v prostorih občinske uprave Občine Šentilj.

Več informacij:

JAVNO NAZNANILO

 

JAVNO NAROČILO: OBNOVA ZDRAVSTVENEGA DOMA SLADKI VRH

Datum objave: 04. 05. 2018

Razpisna dokumentacija

Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI

POPIS DEL – ZD SLADKI VRH – OBNOVA, STAVBNO POHIŠTVO, STREHA, FASADA

ESPD obrazec (glej navodila spodaj)

navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Datum objave: 26.04.2018

Več v prilogi:

NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Datum objave: 25.4.2018

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

 

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA – STROKOVNI SODELAVEC VII/2-I

Datum objave: 18.04.2018

Več v prilogi:

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA – STROKOVNI SODELAVEC VII/2-I

Vloga za zaposlitev

 

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE ŠENTILJ V ČASU PONOVNE REFERENDUMSKE KAMPANJE ZA ZAKONODAJNI REFERENDUM O ZAKONU O IZGRADNJI, UPRAVLJANJU IN GOSPODARJENJU Z DRUGIM TIROM ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA-KOPER

Datum objave: 13. 04. 2018

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju občine Šentilj v času ponovne referendumske kampanje za zakonodajni referendum o zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI ŠENTILJ ZA LETO 2018

Datum objave: 06. 04. 2018

Razpisna dokumentacija

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Datum objave: 06. 04. 2018

Več v prilogi:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETOVANJA OTROK V OBČINI ŠENTILJ V LETU 2018

Datum objave: 04. 04. 2018

Javni razpis za sofinanciranje letovanja otrok v občini Šentilj v letu 2018

Razpisna dokumentacija

 

JAVNI RAZPIS ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA JAVNIH POTEH – 2018

Datum objave: 26. 03. 2018

Razpisna dokumentacija _ Popravek

Razpisna dokumentacija_Word

 

Datum objave: 23. 03. 2018

Razpisna dokumentacija

Popis del JP892011

Popis del JP893131

Popis del JP893211

Popis del JP893441

ESPD obrazec (glej navodila spodaj)

navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

 

JAVNO NAROČILO ZA TISKARSKE STORITVE

Datum objave: 22. 03. 2018

Razpisna dokumentacija – splošni del

Razpisna dokumentacija – ponudbeni del

ESPD obrazec (glej navodila spodaj)

navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

 

JAVNI RAZPIS ZA KOŠNJO JAVNIH POVRŠIN V OBČINI ŠENTILJ V LETU 2018

Datum objave: 21. 03. 2018

Razpisna dokumentacija

Kategorizacija cest 

Ceste karta

Popis košnja

ESPD obrazec (glej navodila spodaj)

navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

 

JAVNI RAZPIS ZA UREJANJE ZELENIH POVRŠIN V OBČINI ŠENTILJ V LETU 2018

Datum objave: 16. 03. 2018

Razpisna dokumentacija

ESPD obrazec (glej navodila spodaj)

navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH DRUŠTEV IN SKUPIN DELUJOČIH NA OBMOČJU OBČINE ŠENTILJ V LETU 2018

Datum objave: 14.3.2018

Rok prijave na javni razpis: do vključno 13.4.2018 do 12. ure, ne glede na način prispetja na sedež Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah. Nepravočasno prispela vloga bo izločena iz postopka odpiranja vlog na javni razpis in se neodprta vrne pošiljatelju.

Oddaja in dostava vlog: Vloga mora biti dostavljena do roka za predložitev vlog v zaprti ovojnici. Ovojnica mora biti označena z: “NE ODPIRAJ – RAZPIS KULTURA”, na sprednji strani ovojnice in z nazivom in sedežem pošiljatelja (društva) na zadnji strani ovojnice. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.

Več v prilogi:

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH DRUŠTEV IN SKUPIN DELUJOČIH NA OBMOČJU OBČINE ŠENTILJ V LETU 2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PROGRAMOV V OBČINI ŠENTILJ ZA LETO 2018

Datum objave: 12.3.2018

Rok prijave na javni razpis: do vključno 30.3.2018 do 12. ure, ne glede na način prispetja na sedež Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah.

Oddaja in dostava vlog: Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena do roka za predložitev vlog v zapečateni ovojnici. Ovojnica mora biti označena z: “NE ODPIRAJ – TURISTIČNA DRUŠTVA”, na prednji strani ovojnice in z nazivom in sedežem PRIJAVITELJA) na zadnji strani ovojnice.

Več v prilogi:

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PROGRAMOV V OBČINI ŠENTILJ ZA LETO 2018

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH PROGRAMOV V OBČINI ŠENTILJ ZA LETO 2018

Datum objave: 12.3.2018

Rok prijave na javni razpis: do vključno 12.4.2018 do 12. ure, ne glede na način prispetja na sedež Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah.

Več v prilogi:

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH PROGRAMOV V OBČINI ŠENTILJ ZA LETO 2018

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE POKROVITELJSTVA V OBČINI ŠENTILJ ZA LETO 2018

Datum objave: 12.03.2018

Rok prijave na javni razpis: do vključno 12.4.2018 do 12. ure, ne glede na način prispetja na sedež Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah.

Več v prilogi:

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE POKROVITELJSTVA V OBČINI ŠENTILJ ZA LETO 2018

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Datum objave: 12.3.2018

NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VETERANSKIH IN DOMOLJUBNIH ORGANIZACIJ

Datum objave: 07. 03. 2018

Rok za predložitev vlog: do vključno 3. 4. 2018 do 12.00 ure, ne glede na način dospetja na sedež Občine Šentilj

Več v prilogi: Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij

 

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA – POMOŽNI DELAVEC II

Datum objave: 06. 03. 2018

Več v prilogi:

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA – POMOŽNI DELAVEC II

 

JAVNI RAZPIS ZA VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI V OBČINI ŠENTILJ ZA LETO 2018

Datum objave: 02. 03. 2018

Razpisna dokumentacija_vzdrževanje 2018

Popis del _ vzdrževalna dela_2018

ESPD obrazec (glej navodila spodaj)

navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE EUP Š-36 V NASELJU ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH

Datum objave: 02. 03. 2018

Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje eup š-36 v naselju Šentilj v Slovenskih goricah

JAVNO NAZNANILO O RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE STANOVANJSKE GRADNJE S7 V NASELJU ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH (MUV, ŠT. 16/08, 24/13, 6/14 IN ŠT. 9/17)

Datum objave: 26. 02. 2018

JAVNO NAZNANILO o razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje S7 v naselju Šentilj v Slovenskih goricah (MUV, št. 16/08, 24/13, 6/14 in št. 9/17)

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DONATORSTVA V OBČINI ŠENTILJ V LETU 2018

Datum objave: 23. 02. 2018

Javni razpis za sofinanciranje donatorstva v občini šentilj v letu 2018

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA – VZDRŽEVALEC IV (II)

Datum objave: 21.02.2018

Več v prilogi:

PRILOGA

JAVNI POZIV ZA PODELITEV PRIZNANJ ŠPORTNIKOM IN ŠPORTNIM DELAVCEM V OBČINI ŠENTILJ ZA LETO 2017

Datum objave: 14.02.2018

JAVNI POZIV za podelitev priznanj športnikom in športnim delavcem v občini Šentilj za leto 2017

Rok za podajo pobude oz. predloga je do vključno 26. februarja do 12. ure, ne glede na način prispetja na sedež Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah.

 

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE ŠENTILJ

Datum objave: 13.02.2018

JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Šentilj

Rok za podajo pobude oz. predloga je do vključno 26. februarja 2018 do 12. ure, ne glede na način prispetja na sedež Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah.

 

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA OBMOČJUE STANOVANJE GRADNJE S7 V NASELJU ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH

Datum objave: 12.02.2018

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območjue stanovanje gradnje S7 v naselju Šentilj v Slovenskih goricah (MUV, št. 16/08, 24/13, 6/14 in št. 9/17)

V času med 07. 03.2018 do 22.03.2018 bo gradivo javno razgrnjeno v prostorih občinske uprave Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah, v času uradnih ur.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje S7 v naselju Šentilj v Slovenskih goricah bo v sredo, 14. marca 2018 ob 15:30 v prostorih občinske uprave Občine Šentilj. 

Pripombe in predloge je možno poslati na naslov Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah s pripisom: OLN S7 Šentilj ali na elektronski naslov tajnistvo@sentilj.si ali jih podati ustno na zapisnik pri pristojni osebi občinske uprave.

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

Datum objave: 15. 01. 2018

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

Datum objave: 05.12.2017

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti

 

JAVNO NAROČILO: IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA OBMOČJU OBČINE ŠENTILJ 2018

Datum objave: 15. 11. 2017

Razpisna dokumentacija

Seznam javnih poti in javnih površin za izvajanje zimske službena območju občine Šentilj 2018

Ceste – karta

ESPD obrazec (glej navodila spodaj)

navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNEGA PROGRAMA V LETU 2017

Datum objave: 10. 11. 2017

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnega programa v letu 2017

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnega programa v letu 2017 – Razpisna dokumentacija

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

Datum objave: 08.11.2017

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti

 

JAVNO NAROČILO: IZVEDBA PROJEKTA PREBUJANJE/BUĐENJE

Datum objave: 07. 11. 2017

Razpisna dokumentacija Prebujanje-Buđenje

Razpisna dokumentacija Prebujanje-Buđenje – sprememba (datum objave: 15. 11. 2017)

Popis GOI del prenove objekt

ESPD obrazec (glej navodila spodaj)

navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

Datum objave: 25. 10. 2017

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti

 

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ŠENTILJ ZA LETO 2017

Datum objave: 11. 10. 2017

RAZPIS za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja v občini Šentilj za leto 2017

 

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE ŠENTILJ V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE

Datum objave: 10. 10. 2017

POGOJI za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju občine Šentilj v času volilne kampanje za volitve predsednika republike, ki bo v nedeljo, 22. 10. 2017

 

JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIRANJE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV V OBČINI ŠENTILJ ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

Datum objave: 04. 10. 2017

Javni razpis za štipendiranje dijakov in študentov v Občini Šentilj za šolsko leto 2017/2018

Razpisna dokumentacija

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

Datum objave: 02.10.2017

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti 

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

Datum objave: 02.10.2017

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti 

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Datum objave: 27.09.2017

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Datum objave: 27.09.2017

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE SAMOZAPOSLOVANJA V OBČINI ŠENTILJ V LETU 2017

Datum objave: 21. 09. 2017

Razpis in razpisna dokumentacija – samozaposlovanje 2017

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Datum objave: 20. 09. 2017

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

 

JAVNI RAZPIS: SANACIJA PLAZU NA JP 892  711 “DOKL – PEŠL” PLAZ DOKL 1

Datum: 19. 09. 2017

 

JAVNI RAZPIS: UREJANJE ZELENIH POVRŠIN V OBČINI ŠENTILJ

Datum objave: 18. 09. 2017

 

JAVNO NAROČILO – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA PGD MOSTA ZA PEŠCE IN KOLESARJE ČEZ MEJNO REKO MURO PRI CERŠAKU

Datum objave: 05. 09. 2017

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA PGD MOSTA ZA PEŠCE IN KOLESARJE ČEZ MEJNO REKO MURO PRI CERŠAKU

Projektna naloga

Vodilna mapa

Načrt konstrukcij

ESPD obrazec

 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA POSTAVITEV MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI ŠENTILJ ZA PRORAČUNSKO OBDOBJE 2017

Datum objave: 04. 09. 2017

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA POSTAVITEV MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI ŠENTILJ ZA PRORAČUNSKO OBDOBJE 2017

Izpolnjeno vlogo vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti ali oddajo neposredno na sedežu občine, na naslov: Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah, s pripisom »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MKČN 2017«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja vloge. Vloge iz katerih ni razvidno, da se nanašajo na javni razpis se zavržejo. Rok za oddajo vloge je do vključno 29. 9. 2017.  

 

JAVNI RAZPIS ZA SANACIJE PO NEURJU 2016

Datum: 04. 09. 2017

–          Razpisna dokumentacija

–          Popis del s predizmerami, plaz Dokl1

–          Popis del s predizmerami, plaz Šerbinek

–          Popis del s predizmerami, Edelsbacher-Kolar

–          Espd obrazec (glej navodila spodaj)

–          navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ŠENTILJ ZA LETO 2017

Datum: 24.08.2017

POPRAVEK:JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ŠENTILJ ZA LETO 2017

Obrazec – ovojnica

Datum: 17. 08. 2017

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ŠENTILJ ZA LETO 2017

Rok za prijavo: 12. 09. 2017 do 12. ure ne glede na način vročitve

Datum odpiranja: 13. 09. 2017 ob 12. uri na sedežu občine Šentilj

Rok za oddajo zahtevkov: 15. 12. 2017

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

Datum objave: 22. 08. 2017

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti 

 

JAVNI RAZPIS ZA OBNOVO OBČINSKIH CEST V LETU 2O17 št. JN007165/2017-W01

Datum objave: 28. 7. 2017

 Razpisna dokumentacija obnova občinskih cest

 Razpisna dokumentacija obnova občinskih cest (.pdf)

– ESPD obrazec (glej navodila spodaj)

– navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca

SKLOP ŠT. 1:

–          Gradbena in obrtniška dela LC 203072

–          Kanalizacija LC 203072

–          Odvodnjavanje LC 203072

–          Oprema ceste LC 203072

–          Popis kanalizacija Zg. Velka

–          Popis del Zg. Velka_cesta

–          Preddela LC 203072

–          Rekapitulacija LC 203072 vse skupaj

–          Rekapitulacija samo cesta LC 203072

–          Tuje storitve LC 203072

–          Voziščne konstrukcije LC 203072

–          Zemeljska dela LC 203072

SKLOP ŠT. 2:

–          Cesta A-Selnica ob Muri

–          Cesta B – Selnica ob Muri

–          Popis del Selnica

–          Priključek cesta Selnica ob Muri

–          Rekapitulacija cesta Selnica ob Muri

SKLOP ŠT. 3:

–          Popis del Methans – Golob

–          Sklop 3_ Popis del_Methans-Golob

SKLOP ŠT. 4:

–          Popis del Mlakar_Nekrep

–          Sklop 4_Popis del_Mlakar_Nekrep

SKLOP ŠT. 5:

–          Popis del Truntič_Drozg

–          Sklop 5_Popis del_Truntič_Drozg

 

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI OBČINE ŠENTILJ

Datum objave: 27. 7. 2017

JAVNA DRAŽBA za prodajo nepremičnine v lasti Občine Šentilj

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

Datum objave: 27. 7. 2017

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

Datum objave: 27. 7. 2017

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti

 

JAVNO NAROČILO – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA PGD MOSTA ZA PEŠCE IN KOLESARJE ČEZ MEJNO REKO PRI CERŠAKU

Datum objave: 26. 7. 2017

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA PGD MOSTA ZA PEŠCE IN KOLESARJE ČEZ MEJNO REKO PRI CERŠAKU

Projektna naloga – MOST CERŠAK

Vodilna mapa – MOST CERŠAK

Načrt gradbenih konstrukcij – MOST CERŠAK

ESPD obrazec

 

JAVNO NAROČILO – DOBAVA IN MONTAŽA OPREME, KI JE PROIZVEDENA IZ OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČIH MATERIALOV IN Z OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČIMI PROCESI – PRIZIDEK IN OBJEKT KS CERŠAK

Datum objave: 18. 7. 2017

Več v prilogah:

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila – JAVNO NAROČILO – DOBAVA IN MONTAŽA OPREME, KI JE PROIZVEDENA IZ OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČIH MATERIALOV IN Z OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČIMI PROCESI – PRIZIDEK IN OBJEKT KS CERŠAK

Popravek strani 21

ESPD obrazec

Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca

 

Sofinanciranje kulturnih društev in skupin v letu 2017 – javni razpis

Datum objave: 13.07.2017

Več v prilogah:

Sofinanciranje kulturnih društev in skupin v letu 2017- javni razpis

Sofinanciranje kulturnih društev in skupin v letu 2017- razpisna dokumentacija (pdf)

Sofinanciranje kulturnih društev in skupin v letu 2017- razpisna dokumentacija (word)

Rok za predložitev vlog je do vključno 14. 8. 2017 do 12. ure, ne glede na način prispetja na sedež Občine Šentilj

 

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA – ČISTILKA I

Datum objave: 11.07.2017

Več v prilogi:

PRILOGA 

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Datum objave: 10.7.2017

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

 

Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacioj v občini Šentilj v letu 2017

Datum objave: 07.07.2017

Več v prilogi:

Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacioj v občini Šentilj v letu 2017 (PDF)

Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacioj v občini Šentilj v letu 2017 (WORD)

Rok za predložitev vlog je do vključno 21. 7. 2017 do 12. ure, ne glede na način prispetja na sedež Občine Šentilj

 

JAVNO NAROČILO – TISKARSKE STORITVE

Datum objave: 3.7.2017

Več v prilogah:

Razpisna dokumentacija za tiskarske storitve

Razpisna dokumentacija za tiskarske storitve-Obrazci

Razpisna dokumentacija za tiskarske storitve – Obrazci (WORD)

ESPD obrazec

Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Datum objave: 29.6.2017

Več v prilogi:

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Datum objave: 29.6.2017

Več v prilogi:

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

Datum objave: 29.6.2017

Več v prilogi:

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PROGRAMOV V OBČINI ŠENTILJ V LETU 2017 

Datum objave: 28.6.2017

Več v prilogi:

Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov v občini Šentilj v letu 2017 

Rok za predložitev vlog: do vključno 7. 7. 2017 do 12. ure, ne glede na način prispetja na sedež Občine Šentilj

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH PROGRAMOV V OBČINI ŠENTILJ V LETU 2017

Datum objave: 28.6.2017

Več v prilogi:

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov v občini Šentilj v letu 2017

Rok za predložitev vlog: do vključno 14. 7. 2017 do 12. ure, ne glede na način prispetja na sedež Občine Šentilj

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE POKROVITELJSTVA V OBČINI ŠENTILJ V LETU 2017

Datum objave: 28.6.2017

Več v prilogi:

Javni razpis za sofinanciranje pokroviteljstva v občini Šentilj v letu 2017 

Rok za predložitev vlog: do vključno 7. 7. 2017 do 12. ure, ne glede na način prispetja na sedež Občine Šentilj

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DONATORSTVA V OBČINI ŠENTILJ V LETU 2017

Datum objave: 28.6.2017

Več v prilogi:

Javni razpis za sofinanciranje donatorstva v občini Šentilj v letu 2017

Rok za predložitev vlog: do porabe sredstev

 

JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI ŠENTILJ ZA LETO 2017

Datum objave: 26.06.2017

JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI ŠENTILJ ZA LETO 2017

 

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA – STROKOVNI SODELAVEC V

Datum objave: 23.06.2017

Več v prilogi:

PRILOGA 

 

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA – POMOŽNI DELAVEC II

Datum objave: 23.06.2017

Več v prilogi:

PRILOGA 

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

Datum objave: 15.06.2017

Več v prilogi:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti

 

JAVNO NAROČILO – KOŠNJA OB JAVNIH POTEH V OBČINI ŠENTILJ V LETU 2017

Datum objave: 25.05.2017

Več v prilogah:

Razpisna dokumentacija kosnja 2017

Priloga – Seznam javnih poti za kosnjo na obmocju obcine Sentilj

Razpisna dokumentacija kosnja 2017 – Obrazci (WORD)

ESPD obrazec

Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca

 

JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE LETOVANJA OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI ŠENTILJ V LETU 2017

Datum objave: 11.5.2017

Več v prilogah:

Javni razpis – SOFINANCIRANJE LETOVANJA OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI ŠENTILJ V LETU 2017

Razpisna dokumentacija

 

JAVNO NAROČILO NAKUP TRGOVSKEGA BLAGA ZA POTREBE REŽIJSKEGA OBRATA OBČINE ŠENTILJ

Datum objave: 5.5.2017

Več v prilogah:

Razpisna dokumentacija

POPIS BLAGA PO SKLOPIH 2017 -SKLOPI 1-5

ESPD obrazec

 

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA PLANSKO PROSTORSKE ENOTE ŠE13 V ŠENTILJU V SLOVENSKIH GORICAH

Datum objave: 14.4.2017

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja plansko prostorske enote ŠE13 v Šentilju v Slovenskih goricah

V času od vključno 24.04.2017 do vključno 08.05.2017 bo gradivo javno razgrnjeno v prostorih občinske uprave Občine Šentilj. Javna obravnava pa bo potekala v sredo, 03.05.2017 ob 15.30 v prostorih občinske uprave Občine Šentilj.

 

JAVNI NATEČAJ – VIŠJI SVETOVALEC

Datum objave: 20.2.2017

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas – VIŠJI SVETOVALEC

Priloga:

Vloga za zaposlitev

Datum objave: 07.04.2017

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »Višji svetovalec« objavljen, dne 20. 2. 2017, na spletni strani Občine Šentilj in na Zavodu RS za zaposlovanje, se je dne 21. 3. 2017 zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe občinske uprave Občine Šentilj vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v občinski upravi Občine Šentilj, na tel. št. 02 650 62 13.

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Datum objave: 03. 04. 2017

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

Datum objave: 28.02.2017

Več v prilogi:

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

Datum objave: 28.02.2017

Več v prilogi:

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

Datum objave: 28.02.2017

Več v prilogi:

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

 

SEZNAM ODDANIH EVIDENČNIH NAROČIL V LETU 2016 PO ZJN-3

Datum objave: 27.02.2017

Objava seznama oddanih evidenčnih naročil v letu 2016 po ZJN-3

V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015) mora naročnik (Občina Šentilj) del evidence o evidenčnih naročilih, oddanih v preteklem letu objaviti na svoji spletni strani. Objavljen seznam evidenčnih naročil, oddanih v letu 2016, zajema evidenčna naročila: ki so bila oddana od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2016 na splošnem področju in katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3 in od katerih dalje mora izvesti postopek javnega naročanja, na način kot ga določa zakon.

 

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Datum objave: 10.2.2017

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

Datum objave: 09.02.2017

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti

 

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE ŠENTILJ

Datum objave: 23.01.2017

ROK ZA PODAJO POBUDE OZ. PREDLOGA  JE DO 10. 2. 2017 DO 12. URE.

Več informacij v prilogi:

JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Šentilj

ODLOK o priznanjih Občine Šentilj

 

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov v občini Šentilj za leto 2016

Datum objave: 13.12.2016

Razpis je zaključen.

Datum objave: 16. 3. 2016

Rok prijave: do porabe sredstev

Več informacij v prilogi:

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov v občini Šentilj za leto 2016

 

Javni razpis za sofinanciranje donatorstva v občini Šentilj za leto 2016

Datum objave: 13.12.2016

Razpis je zaključen.

Datum objave: 16. 3. 2016

Rok prijave: do porabe sredstev

Več informacij v prilogi:

Javni razpis za sofinanciranje donatorstva v občini Šentilj v letu 2016

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

Datum objave: 22.11.2016

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti

 

IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA JAVNIH POTEH IN JAVNIH POVRŠINAH V OBČINI ŠENTILJ 2016/2017

Datum objave: 16.11.2016

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA – Izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj 2016/2017

Seznam javnih poti in javnih površin za izvajanje zimske službe na območju občine Šentilj

ESPD obrazec

 

JAVNO NAROČILOSANACIJA PLAZOV NA LOKALNIH CESTAH IN JAVNIH POTEH NA OBMOČJU OBČINE ŠENTILJ

Datum objave: 7.11.2016

Tehnično poročilo za plaz Pesnica-Srebotje-Pivec

Tehnično poročilo za plaz Žitenice-Dražen Vrh-Zgornja Velka

Datum objave: 28.10.2016

Več v prilogah:

Razpisna dokumentacija

Popis del plaz LC-Žitence-Dražen vrh-Zg Velka

Popis del plaz JP Pesnica-Srebotje-Pivec

Popis del plaz JP Nikl-Murski dvor

ESPD obrazec

JAVNO NAROČILO – IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA JAVNIH POTEH 2016/2017

Datum objave: 20.10.2016

Več v prilogah:

Razpisna dokumentacija

Seznam javnih poti in javnih površin za izvajanje zimske službe na območju občine Šentilj

ESPD obrazec

 

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: DOBAVA IN MONTAŽA POMIVALNEGA STROJA ZA OŠ RUDOLFA MAISTRA ŠENTILJ

Datum objave: 17.10.2016

Razpisna dokumentacija – dopolnitev 2

Datum objave: 13.10.2016

Razpisna dokumentacija – dopolnitev

Datum objave: 12.10.2016

Več v prilogah:

Razpisna dokumentacija

ESPD obrazec

Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca

 

JAVNO NAROČILO: DELNA SANACIJA NA PŠ VELKA

Datum objave: 12.10.2016

Več v prilogah:

Razpisna dokumentacija

Popis – ponudba

ESPD obrazec

Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Datum objave: 12.10.2016

Predmet oddaje v najem z neposredno pogodbo je stanovanje na naslovu Sladki Vrh 9B, 2214 Sladki Vrh.

Več v prilogi:

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Datum objave: 12.10.2016

Predmet prodaje z neposredno pogodbo sta nepremičnini, parcela št. 389/34  k.o.566 – SLADKI VRH in parcela št. 389/35 k.o. 566 – SLADKI VRH.

Več v prilogi:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

 

 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA POSTAVITEV MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI ŠENTILJ ZA PRORAČUNSKO OBDOBJE 2016

Datum objave: 10.10.2016

OBVESTILO – Obveščamo vas, da je prišlo do spremembe razpisne dokumentacije. Priloga 2 (Podpisana pogodba z izvajalcem javne službe NIGRAD d.d. Maribor o izvajanju obratovalnega monitoringa in odvozu odvečnega blata iz MKČN)

SPREMEMBA: JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA POSTAVITEV MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI ŠENTILJ ZA PRORAČUNSKO OBDOBJE 2016

SPREMEMBA: JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA POSTAVITEV MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI ŠENTILJ ZA PRORAČUNSKO OBDOBJE 2016 (word)

Datum objave: 06.10.2016

Več v prilogah:

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA POSTAVITEV MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI ŠENTILJ ZA PRORAČUNSKO OBDOBJE 2016

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA POSTAVITEV MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI ŠENTILJ ZA PRORAČUNSKO OBDOBJE 2016 (word)

 

JAVNO NAROČILO – DELNA OBNOVA INFRASTRUKTURE JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI ŠENTILJ: ODSEK JR ŠENTILJ V SL. GORICAH

Datum objave: 10.10.2016

Popravek razpisne dokumentacije

Popravek tehnične priloge

Popravek popisa

Datum objave: 05.10.2016

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila DELNA OBNOVA INFRASTRUKTURE JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI ŠENTILJ: ODSEK JR ŠENTILJ V SL. GORICAH

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila DELNA OBNOVA INFRASTRUKTURE JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI ŠENTILJ: ODSEK JR ŠENTILJ V SL. GORICAH (word)

Popis ponudba

Tehnična priloga (word)

Tehnična prilog (PDF)

ESPD obrazec

Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca

 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA POSTAVITEV MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI ŠENTILJ ZA PRORAČUNSKO OBDOBJE 2016

Datum objave: 06.10.2016

Več v prilogah:

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA POSTAVITEV MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI ŠENTILJ ZA PRORAČUNSKO OBDOBJE 2016

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA POSTAVITEV MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI ŠENTILJ ZA PRORAČUNSKO OBDOBJE 2016 (word)

 

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ŠENTILJ ZA LETO 2016

Datum objave: 06.10.2016

Dopolnitev javnega razpisa

Datum objave: 13.9.2016

Več v prilogah:

RAZPIS za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini Šentilj za leto 2016

Razpisna dokumentacija (word)

 

JAVNO NAROČILO: ENERGETSKA SANACIJA IN PRIZIDEK OBJEKTA KS CERŠAK

Datum objave: 29.09.2016

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila ENERGETSKA SANACIJA IN PRIZIDEK OBJEKTA KS CERŠAK (Pdf)

Ponudbeni del (Word)

Popis del – energetska sanacija

Popis del – prizidek objekta KS Ceršak

ESPD obrazec

Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca

PRILOGE

cersaksentilj_arhitektura_pzi-adesco

cersaksentilj_vodilna-mapa_pzi-adesco

prizidek-cersak_arhitektura_pzi

prizidek-cersak_vodilna-mapa_pzi

001_vecnamenski-objekt-cersak_es_temelji

002_vecnamenski-objekt-cersak_es_klet

003_pzi_prizidek_cersak-_klet

003_vecnamenski-objekt-cersak_es_pritlicje

004_pzi_prizidek_cersak-_pritlicje

004_vecnamenski-objekt-cersak_es_ostresje

005_pzi_prizidek_cersak-_ostresje

005_vecnamenski-objekt-cersak_es_streha

010_pzi_prizidek_cersak-_fasadi-vzhod-in-zahod

009_vecnamenski-objekt-cersak_es_fasadi-s-in-v-novo

009_pzi_prizidek_cersak-_fasadi-jug-in-sever

008_vecnamenski-objekt-cersak_es_fasadi-j-in-z-obst

008_pzi_prizidek_cersak-_prereza-c-c-d-d

007_vecnamenski-objekt-cersak_es_fasadi-s-in-v-obst

007_pzi_prizidek_cersak-_prereza-a-a-b-b

006_pzi_prizidek_cersak-_streha

006_vecnamenski-objekt-cersak_es_prereza

011_vecnamenski-objekt-cersak_es_fp1

011_pzi_prizidek_cersak-_shema-oken-in-vrat-1

010_vecnamenski-objekt-cersak_es_fasadi-j-in-z-novo

012_pzi_prizidek_cersak-_shema-oken-in-vrat-2

012_vecnamenski-objekt-cersak_es_fp2

013_vecnamenski-objekt-cersak_es_fp3

014_vecnamenski-objekt-cersak_es_fp4

015_vecnamenski-objekt-cersak_es_fp5

016_vecnamenski-objekt-cersak_es_shema-1

017_vecnamenski-objekt-cersak_es_shema-2

018_vecnamenski-objekt-cersak_es_detajl-stopniscne-ograje

 

JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIRANJE  DIJAKOV IN ŠTUDENTOV V OBČINI ŠENTILJ ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017

Datum objave: 19.9.2016

JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIRANJE  DIJAKOV IN ŠTUDENTOV V OBČINI ŠENTILJ ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017

PRAVILNIK

Obrazci in vloge:

Vzorec pogodbe

Izjava kandidata

Vloga 1

Vloga 2

Obrazec za kuverto

Rok za oddajo: 14.10.2016

 

 

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI – “OBNOVA POTI SEPTEMBER 2016”

Datum objave: 01.09.2016

Več v prilogah:

Dokumentacij v zvezi z oddajo javnega naročila male vrednosti

Popis del: Marič

Popis del: cesta Očjak

ESPD obrazec

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Datum: 29.8.2016

Več v prilogi.

 

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI  ZA ODDAJO DEL “GRADNJE AVGUST 2016”

Datum objave: 01.08.2016

Javni razpis za oddajo del »gradnje avgust 2016«, ki je sestavljen iz naslednjih sklopov:

 • Kanalizacija Dimnikovo I. faza
 • Sanacija plazu pokopališče Velka
 • Sanacijska dela na javni poti Pivec – Bračko

Priloge:

Razpisna dokumentacija

Tehnicno porocilo_Zg.Velka

Tehnicno porocilo_kanalizacija Dimnikovo

Precni profil_Zg.Velka

Popis del_Zg.Velka

Popis del_Dimnikovo I faza

Popis del_Bracko-Pivec

Gradbena situacija_Zg. Velka

Gradbena situacija_kanalizacija Dimnikovo

ESPD obrazec

Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca

JAVNO NAROČILO – DELNA OBNOVA INFRASTRUKTURE JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI ŠENTILJ: ODSEK JR ŠENTILJ V SL. GORICAH

Datum objave: 27.7.2016

Več v prilogah:

Dokumentacija v zvezi z javnim naročilom

Popis ponudba

Tehnična priloga

ESPD obrazec

Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Datum objave: 27.07.2016

Več v prilogi:

Priloga

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI – OBNOVA KOTLOVNICE PŠ ZG.VELKA

Datum objave:22.07.2016

Več informacij v prilogah:

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI

Nacrt el. instalacij

Nacrt str. instalacij

Faza I – Kotlovnica

Faza II – TC

ESPD obrazec

Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Datum objave: 22.07.2016

SEZNAM UPRAVIČENCEV ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

Datum objave: 07.06.2016

ODLOČBA O UVRSTITVI NA PREDNOSTNO LISTO UPRAVIČENCEV ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

Datum objave: 21. 3. 2016

Razpis je odprt od 21. 3. 2016 do vključno 11. 4. 2016.

Več informacij na spodnjih povezavah:

Razpisna dokumentacija

Vloga

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ŠENTILJ ZA LETO 2016

Datum objave: 18.7.2016

Javni razpis

Obrazci:

Prijavni obrazec 1

Prijavni obrazec 2

Prijavni obrazec 3

Prijavni obrazec 4

Prijavni obrazec 5

Obrazec – ovojnica

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI – OBNOVA JAVNIH POTI V LETU 2016

Datum objave: 18.7.2016

Javni razpis za obnovo javnih poti JP št. 892571 »R2 437 – Gradišnik – Herič« in JP št. 892981 »LC 310112 – Senekovič J.«

Več v prilogah:

razpisna dokumentacija

gradbena situacija_1 Herič

gradbena situacija_2 Herič

gradbena situacija_1 Senekovič

gradbena situacija_2 Senekovič

gradbena situacija_3 Senekovič

tehnično poročilo Herič

tehnično poročilo Senekovič

popis del Herič

popis del Senekovič

ESPD obrazec

Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Datum objave: 11.07.2016

Priloga

JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL ZA OBDOBJE DVEH LET ZA OŠ SLADKI VRH

Datum objave: 28.6.2016

Več v prilogah:

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Ponudbena dokumentacija – obrazci

Obrazci za prijavo s podizvajalci

Ovojnica

Predračun št. 6 – OŠ SLADKI VRH_nov

ESPD obrazec

Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca

JAVNO NAROČILO – NAKUP LAHKEGA TOVORNEGA VOZILA Z NIZKIMI EMISIJAMI

Datum objave: 22.6.2016

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila – POPRAVEK 1

Datum objave: 21.6.2016

Več informacij v prilogi:

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

ESPD obrazec

Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Datum objave: 17.6.2016

Več v prilogi.

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Datum objave: 14.06.2016

Priloga

Javno naročilo – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE VISOKIH GRADENJ V LETU 2016

Datum objave: 09.06.2016

Več v prilogah:

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila male vrednosti

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila male vrednosti (WORD obrazec)

ESPD obrazec (OBR-7)

Javno naročilo – nabava trgovskega blaga

Datum objave: 08.06.2016

Več v prilogah:

Razpisna dokumentacija

Obrazci in priloge

ESPD obrazec

PRILOGE (EXCEL TABELA)

JAVNI RAZPIS ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE NIZKIH GRADENJ V LETU 2016

Datum objave: 07.06.2016

Več v priponki:

Razpisna dokumentacija

ESPD obrazec

JAVNI RAZPIS ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH ZA LETO 2016

Datum objave: 24.5.2016

Razpisna dokumentacija

Sklop št. 1:

Popis del Mihov izvir (excel)

Sklop št. 2:

Popis del Štok (excel)

Sklop št. 3:

Popis del Tomažič – Letnik (excel)

Sklop št. 4:

Popis del plaz Brloga (excel)

Gradbena situacija Brloga (pdf)

Prečni profili Brloga (pdf)

Tehnično poročilo Brloga (pdf)

Sklop št. 5:

Popis del plaz Pivec (excel)

Gradbena situacija Pivec (pdf)

Prečni profili Pivec (pdf)

Tehnično poročilo Pivec (pdf)

ESPD OBRAZEC

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letovanja otrok v občini Šentilj v letu 2016

Datum objave: 19.5.2016

Popravek javnega razpisa za sofinanciranje letovanja otrok v Občini Šentilj v letu 2016

Popravek razpisne dokumentacije

Datum objave: 15.4.2016

Rok za prijavo na razpis: do porabe sredstev, vendar najkasneje do 31. 8. 2016.

Oddaja in dostava prijave: Tisti, ki želite letovati preko Rdečega križa, oddate prijavo na RKS-Območno združenje Maribor, Ulica pariške komune 13, 2000 Maribor. Tisti, ki pa želite letovati preko Zveze prijateljev mladine, pa oddate prijavo na sedež Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj, v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpiraj – letovanje 2016« na sprednji strani in z naslovom prijavitelja (ime in priimek ter naslov starša otroka, ki želi letovati) na zadnji strani kuverte.

Več v prilogah:

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

Javno naročilo – DOBAVA IN MONTAŽA KLIM

Datum objave: 18.05.2016

Več v spodnjih prilogah:

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

ESPD obrazec

Javno naročilo – POPRAVILO OBSTOJEČIH SENČIL

Datum objave: 17.5.2016

Več v prilogah:

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila POPRAVILO OBSTOJEČIH SENČIL

ESPD OBRAZEC

Javno naročilo male vrednosti -TISKARSKE STORITVE

Datum objave: 16.5.2016

Več v prilogah:

Razpisna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega

Obrazci (OBR-1 OBR-2 in OBR-3)

ESPD obrazec (OBR-4)

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v občini Šentilj za leto 2016

Datum objave: 13.05.2016

Dopolnitev

Datum objave: 26. 04. 2016

Več v prilogi:

Razpis in razpisna dokumentacija

JAVNI RAZPIS ZA REDNA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA JAVNIH POTEH V LETU 2016

Datum objave: 13.5.2016

Več v prilogah:

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila male vrednosti

Popis del (excel)

Obrazec ESPD (xml)

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: IZDOBAVA PRIREDITVENEGA ODRA 6* 4 METRE, Z DVOKAPNO STREŠNO KONSTRUKCIJO VIŠINE 3,8 METRA

Datum objave: 11.05.2016

2. Popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 

Datum objave: 09.05.2016

1. Popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 

Datum objave: 04.05.2016

Več v spodnjih prilogah:

JN-Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila -oder

Obrazec_ESPD-XML

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI – IZVAJANJE STORITEV TISKA OBČINSKEGA GLASILA

Datum objave: 11.05.2016

Popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 

Datum objave: 06.05.2016

Več v spodnjih priponkah:

JN-dokumentacija-tisk

JN-tisk-obrazci

Obrazec_ESPD-XL

 

JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev za pospeševanje samozaposlovanja v občini Šentilj v letu 2016

Datum objave: 29.04.2016

Več v prilogah:

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Datum objave: 28. 4. 2016

Več v prilogi.

 

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v občini Šentilj za leto 2016

Datum objave: 26. 04. 2016

Več v prilogi:

Razpis in razpisna dokumentacija

 

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letovanja otrok v občini Šentilj v letu 2016

Datum objave: 15.4.2016

Rok za prijavo na razpis: do porabe sredstev, vendar najkasneje do 31. 8. 2016.

Oddaja in dostava prijave: Tisti, ki želite letovati preko Rdečega križa, oddate prijavo na RKS-Območno združenje Maribor, Ulica pariške komune 13, 2000 Maribor. Tisti, ki pa želite letovati preko Zveze prijateljev mladine, pa oddate prijavo na sedež Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj, v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpiraj – letovanje 2016« na sprednji strani in z naslovom prijavitelja (ime in priimek ter naslov starša otroka, ki želi letovati) na zadnji strani kuverte.

Več v prilogah:

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo zemljišča v najem

Datum objave: 12.4.2016

Več v prilogi.

 

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje turističnih programov v občini Šentilj v letu 2016

Datum objave: 11. 4. 2016

Rok prijave na razpis: do 25. 4. 2016 do 12. ure, ne glede na način vročitve na sedež Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj

Več v prilogah:

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

 

JAVNI RAZPIS za izbor programov in projektov društev na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki bodo sofinancirani iz proračuna Občine Šentilj v letu 2016

Datum objave: 11. 4. 2016

Rok prijave na razpis: do vključno 22. 4. 2016 do 12. ure, ne glede na način vročitve na sedež Občine Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj

Več informacij v prilogah:

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Datum objave: 8.4.2016

Več v prilogi.

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Datum objave: 29. 3. 2016

Več informacij v spodnjih prilogah:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Datum objave: 24. 03. 2016

Več v prilogi:

PRILOGA 

 

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Datum objave: 21. 3. 2016

Razpis je odprt od 21. 3. 2016 do vključno 11. 4. 2016.

Več informacij na spodnjih povezavah:

Razpisna dokumentacija

Vloga

 

Javni razpis za sofinanciranje donatorstva v občini Šentilj za leto 2016

 

Datum objave: 16. 3. 2016

Rok prijave: do porabe sredstev

Več informacij v prilogi:

Javni razpis za sofinanciranje donatorstva v občini Šentilj v letu 2016

 

Javni razpis za sofinanciranje pokroviteljstva v občini Šentilj za leto 2016

Datum objave: 16. 3. 2016

Rok prijave na razpis: do vključno 22. 4. 2016 do 12. ure, ne glede na način vročitve na sedež Občine Šentilj, Maistrova ul. 2,

Priloga:

Razpisna dokumentacija

 

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov v občini Šentilj za leto 2016

Datum objave: 16. 3. 2016

Rok prijave: do porabe sredstev

Več informacij v prilogi:

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov v občini Šentilj za leto 2016

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (Šentilj, Zg. Velka)

Datum objave: 14. 3. 2016

Več v prilogi.

 

Javni razpis za sanacijo plazu na lokalni cesti LC št. 392001 Selnica ob Muri – Srebotje (plaz Pomperger)

Datum objave: 14. 3. 2016

Razpisna dokumentacija

Situacija

Prerez

Popis del (pdf)

Popis del (xlsx)

 

RAZPIS – UREDITEV KOLESARSKE POTI BROD NA MURI – MURSKI DVOR

Datum objave: 11. 03. 2016

Razpisna dokumetacija

POPIS DEL JR -MURSKI DVOR

POPIS DEL NN DOVOD -MURSKI DVOR

POPIS DEL_PLOČ_KOL_BROD

Postavitev biča

TEH POR _JR

TEH POR _NN

Tehnicno porocilo

Kovinski preboj – popis del 

 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ ZA DEFICITARNE POKLICE ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.

Glavne spremembe, ki jih prinaša razpis, so zoženi nabor deficitarnih poklicev, pogoj, da je vlagatelj vpisan v 1. letnik in razvrščanje vlog po uspehu.

Vlogo je možno oddati od 15. 6. 2016 do 20. 9. 2016.

Več informacij o razpisu najdete na tej spletni povezavi.

 

INTERREG SLOVENIJA – HRVAŠKA

Javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020.

Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo.

Prijave, ki bodo prejete do navedenega roka in bodo izpolnjevale vse zahteve, bodo predložene v odločitev Odboru za spremljanje na njegovem naslednjem zasedanju.

Prvi rok za predložitev vlog je 11. marec 2016.

Več informacij o razpisu najdete na spletni povezavi INTERREG SI – HR.

 

INTERREG SLOVENIJA – AVSTRIJA 

Javni razpis v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je namenjen sofinanciranju projektov čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020.

Za sofinanciranje projektov je na voljo 44,9 mio EUR ESRR sredstev.

Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo.

Prijave, ki bodo prejete do navedenega roka in bodo izpolnjevale vse zahteve bodo predložene v odločitev Odboru za spremljanje na njegovem naslednjem zasedanju.

Prvi rok za predložitev vlog je 12. februar 2016.

Več informacij o razpisu najdete na spletni povezavi INTERREG SI – AT.

 

POVABILO – DELOVNI PREIZKUS

Delovni preizkus za več kot 1.100 brezposelnih.

Za leto 2016 je na javnem povabilu na voljo skupaj 1 milijon EUR iz slovenskega proračuna. Možnost vključitve v delovni preizkus bo imelo 1.115 brezposelnih, ki so dosegli starost 30 let ali več in so vsaj 6 mesecev prijavljeni med brezposelnimi.
Doslej se je po zaključku delovnega preizkusa pri istem ali drugem delodajalcu zaposlilo okrog 70 % udeležencev programa.

Povabilo je odprto od objave na spletni strani do porabe sredstev, najdlje do 9. 9. 2016 do 12. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb. Delodajalci predložijo ponudbo za delovni preizkus na našo območno službo, ki je pristojna glede na njihov sedež. K sklenitvi pogodbe o izvedbi delovnega preizkusa povabimo delodajalce, katerih ponudbe so bile izbrane na javnem povabilu.

Več informacij: www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/delovni-preizkus-za-vec-kot-1-100-brezposelnih 

 

RAZPIS – MIKROKREDITI ZA MIKRO IN MALA PODJETJA

Za mikro in majhna podjetja skupaj na voljo pet milijonov evrov, potegujejo pa se lahko za 25.000 evrov.

Več o informacij o razpisu najdete na spletni povezavi: www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=35

 

RAZPIS – Prvi izziv 2015 (za zaposlitev brezposelnih mladih iz vzhodne Slovenije)

Subvencija 7.250 EUR za zaposlitev brezposelnih mladih iz vzhodne Slovenije. Za najmanj 15 mesecev, s 3-mesečnim poskusnim delom. Povabilo je odprto do porabe letnih sredstev, najdlje do 30. 6. 2016.

Več na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

 

OBJAVA – namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Datum objave: 21.01.2016

Priloga

 

JAVNO NAROČILO – Izbira izvajalca za zimsko vzdrževanje javnih poti in javnih površin

Datum objave: 29. 12. 2015

Več v povezavah spodaj:

Navodila (29.12.2015)

Priloge (29.12.2015)

Sprememba razpisne dokumentacije:  21. 01. 2016.

Navodila (21.01.2016)

Priloge (21.01.2016)

 

OBJAVA – namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

Datum objave: 19. 01. 2016

Več v prilogi.

Priloga

 

OBJAVA – namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Datum objave: 23.12.2015

OBJAVA – namera o sklenitvi neposredne pogodbe datum objave 23.12.2015

 

JAVNO NAZNANILO – Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Sladki Vrh

Datum objave: 09. 12. 2015

Več v prilogi.

Javno naznanilo

 

JAVNO NAZNANILO – Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Ceršak

Datum objave: 09. 12. 2015

Več v prilogi.

Javno naznanilo

 

RAZPIS št.2 za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini Šentilj za leto 2015

Datum objave: 20. 11. 2015

Več v prilogah na spodnjih povezavah:

Razpis

Razpisna dokumentacija

 

OBJAVA – namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

Datum objave: 16. 11. 2015

Več v prilogi.

OBJAVA – namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

 

RAZPIS za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini Šentilj za leto 2015

Datum objave: 06.11.2015

Več v prilogah na spodnjih povezavah.

Razpis

Razpisna dokumentacija

 

OBJAVA – povabilo k oddaji ponudbe za opravljanje bančnih storitev t.i. občinske blagajne

Datum objave: 30. 10. 2015

Več v prilogah na spodnjih povezavah.

Povabilo k oddaji ponudbe za opravljanje bančnih storitev t.i. občinske blagajne

Obrazec

 

JAVNI RAZPIS – za za štipendiranje dijakov in študentov v občini Šentilj za šolsko leto 2015/2016

Datum objave: 17. 9. 2015

Več v prilogah na spodnjih povezavah.

Javni razpis – štipendije

Obrazec za kuverto

Pravilnik o štipendiranju

Izjava kandidata

Vloga – nadarjeni dijaki-študenti

Vloga – socialno šibki dijaki-študenti

Vzorec pogodbe

 

JAVNI RAZPIS – za sofinanciranje skupnih občinskih prireditev turističnih programov v letu 2015

Datum objave: 9. 9. 2015

Rok za oddajo: 16. 9. 2015 do 12. ure, ne glede na način vročitve, na sedež Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj.

JAVNI RAZPIS – za sofinanciranje skupnih občinskih prireditev turističnih programov v letu 2015

Razpisna dokumentacija

 

RAZPIS- sanacija kanalizacijskega omrežja oz. izgradnja kanalizacije v KS Sladki Vrh

Datum razpisa: 8. 9. 2015

Razpisna dokumentacija v prilogi.

Priloga

 

JAVNI RAZPIS – za dodelitev proračunskih sredstev za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav v občini Šentilj za proračunsko obdobje 2015

Datum objave: 3. 9. 2015

Priloga

Pravilnik

 

JAVNI RAZPIS – za dodelitev sredstev za pospeševanje samozaposlovanja v občini Šentilj v letu 2015

Datum objave: 11. 8. 2015

Več v prilogah:

JAVNI RAZPIS – za dodelitev sredstev za pospeševanje samozaposlovanja v občini Šentilj v letu 2015

Razpisna dokumentacija

 

OBJAVA – namera o sklenitvi neposredne pogodbe (Štrihovec)

Datum objave: 10. 8. 2015

OBJAVA – namera o sklenitvi neposredne pogodbe (Štrihovec)

 

JAVNO NAZNANILO – Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Zgornja Velka

Datum objave: 3. 8. 2015

Priloga

 

JAVNO NAZNANILO – Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Selnica ob Muri

razpisna-dokumentacijapopis-goi-del-es-ks-cersakpopis-goi-del-prizidek-cersakDatum objave: 3. 8. 2015

Priloga

 

JAVNI RAZPIS – za izbor programov in projektov društev na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

Datum objave: 23. 7. 2015

Razpis

Razpisna dokumentacija

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju »Direktor občinske uprave«, objavljen dne 30. 6. 2015 na spletni strani Občine Šentilj in na Zavodu RS za zaposlovanje, se je dne 22. 7. 2015 zaključil z izbiro kandidatke.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, lahko po predhodnem dogovoru, pod nadzorom uradne osebe občinske uprave Občine Šentilj vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrana kandidatka navedla v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in gradiva izbirnega postopka, razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.

Dodatne informacije o javnem natečaju dobite v občinski upravi Občine Šentilj, tel. 02 650 62 13.

 

JAVNI RAZPIS – za izbor programov in projektov društev na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

Datum objave: 8. 7. 2015

OBJAVA – namera o sklenitvi neposredne pogodbe (Šentilj)

 

JAVNI RAZPIS – sanacija plazu na javni poti JP št. 892221 RII 438 – Petrov, odsek Kukina

Datum objave, 30. 6. 2015

Razpisna dokumentacija

popis del excel

popis del pdf

prerez P2

situacija

 

JAVNI NATEČAJ – za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju direktorja občinske uprave

JAVNI NATEČAJ – za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju direktorja občinske uprave

Datum objave: 30. 6. 2015

Več v prilogi.

 

RAZPIS – podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti – pediatrije v občini Šentilj za območje občine Šentilj

Datum objave: 26. 6. 2015

Več v prilogi.

Javni razpis 

Razpisna dokumentacija

 

RAZPIS – tajnica funkcionarja V

Datum objave: 23. 6. 2015

Več v prilogi.

RAZPIS – tajnica funkcionarja V

 

RAZPIS – strokovni sodelavec V

Datum objave: 23. 6. 2015

Več v prilogi.

RAZPIS – strokovni sodelavec V

 

OBJAVA – namera o sklenitvi neposredne pogodbe (Ceršak, Kresnica)

Datum objave: 19. 6. 2015

OBJAVA – namera o sklenitvi neposredne pogodbe (Ceršak, Kresnica)

 

Objava – javno naročilo – izvajanje osnovnošolskih prevozov

Javno naročilo – izvajanje osnovnošolskih prevozov.

Na Portalu javnih naročil  je bilo pod zaporedno št. JN3087/2015 objavljeno javno naročilo»Izvajanje šolskih prevozov s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje 4 šolskih let«. V priponki je objavljena razpisna dokumentacija, skupaj z navodili, obrazci in tehničnimi specifikacijami. Razpisna dokumentacija je hkrati povabilo za oddajo ponudbe za javno naročilo »Izvajanje šolskih prevozov s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje 4 šolskih let«.. Čas za oddajo ponudbe je 15/6/2015 do 12. ure.

Odpiranje bo 15/6/2015 ob 12.30 v prostorih naročnika.

Popravek razpisne dokumentacije – javno naročilo izvajanje osnovnošolskih prevozov 4. 6. 2015

Popravek razpisne dokumentacije – javno naročilo izvajanje osnovnošolskih prevozov 9. 6. 2015

Priloga

 

RAZPIS – pomožni delavec II

Datum objave: 3. 6. 2015

Več v prilogi.

RAZPIS – pomožni delavec II

 

OBJAVA – namera o sklenitvi neposredne pogodbe (Štrihovec, Zgornja Velka)

Datum objave: 2. 6. 2015

OBJAVA – namera o sklenitvi neposredne pogodbe (Štrihovec, Zgornja Velka)

 

OBJAVA – namera o sklenitvi neposredne pogodbe (Zgornja Velka)

Datum objave: 26. 5. 2015

OBJAVA – namera o sklenitvi neposredne pogodbe (Zgornja Velka)

 

OBJAVA – namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Datum objave: 21. 5. 2015

OBJAVA – namera o sklenitvi neposredne pogodbe

 

RAZPIS – javni razpis za sanacijo plazu

Datum objave: 7. 5. 2015

Na portalu javnih naročil www.e-narocanje.com je bilo objavljeno obvestilo o naročilu male vrednosti za »Sanacija plazu na javni poti JP št. 893641 Hujdec – Perko«, katerega sestavni del so naslednje priloge:

Razpisna dokumentacija plaz Perko (pdf)

Plaz – popis del – odcep Perko (excel)

Popis del – odcep Perko (pdf)

Prerez (pdf)

Situacija (pdf)

Popravek razpisne dokumentacije plaz Perko (pdf) (8.5.2015)

 

RAZPIS – za sofinanciranje turističnih programov v občini Šentilj v letu 2015

Datum objave: 7. 5. 2015

Rok za prijavo: 1. 6. 2015

RAZPIS – za sofinanciranje turističnih programov v občini Šentilj v letu 2015- razp. dok.

RAZPIS – za sofinanciranje turističnih programov v občini Šentilj v letu 2015

 

RAZPIS – za sofinanciranje letovanja otrok v občini Šentilj v letu 2015

Datum objave 28. 4. 2015

RAZPIS – za sofinanciranje letovanja otrok v občini Šentilj v letu 2015

Priloga

 

OBJAVA – namera o sklenitvi neposredne pogodbe (najem)

OBJAVA – namera o sklenitvi neposredne pogodbe (najem)

Datum objave 21. 04. 2015

 

RAZPIS – sofinanciranje programov športa v občini Šentilj za leto 2015

Veljaven od 17. 04. 2015

RAZPIS – sofinanciranje programov športa v občini Šentilj za leto 2015

 

RAZPIS – za sofinanciranje humanitarnih programov v občini Šentilj za leto 2015

Seznanjamo vas, da se je Razpis za sofinanciranje humanitarnih programov v občini Šentilj za leto 2015 zaključil.

RAZPIS – za sofinanciranje humanitarnih programov v občini Šentilj za leto 2015

 

RAZPIS – namera o sklenitvi neposredne pogodbe (najem)

V prilogi objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe.

Datum objave 16. 04. 2015

RAZPIS – namera o sklenitvi neposredne pogodbe (najem)

 

RAZPIS – namera o sklenitvi neposredne pogodbe

V prilogi objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe.

Datum objave 13. 04. 2015.

RAZPIS – namera o sklenitvi neposredne pogodbe

 

OBJAVA – prednostna lista opravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

V prilogi objavljamo prednostno listo opravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Datum objave: 13. 04. 2015

Priloga

 

RAZPIS – za sofinanciranje donatorstva v Občini Šentilj za leto 2015

Priloga

 

RAZPIS – za sofinanciranje pokroviteljstva v Občini Šentilj za leto 2015

Priloga

RAZPIS – za sofinanciranje pokroviteljstva v Občini Šentilj za leto 2015-razp. dok.

 

RAZPIS – Premoženjsko zavarovanje Občine Šentilj

Obvestilo o naročilu male vrednosti, objavljeno na portalu JN, 2. 3. 2015, pod oznako: NMV 1111/2015.

Veljaven od 2. 3. 2015

RAZPIS – Premoženjsko zavarovanje Občine Šentilj

 

RAZPIS – Komunalni delavec II – brodar

RAZPIS – Komunalni delavec II – brodar

Veljavno od 20. 2. 2015.

 

RAZPIS – Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Veljaven od 20. 2. 2015.

Priloga

Javni razpis 

 

RAZPIS – Nakup električne energije, kurilnega olja in zemeljskega plina (popravljen)

Dopolnjen in popravljen.

01_NAVODILA

OBR-Okvirni sporazum_popravek

OBR-Pogodba za dobavo energenta_dopolnjena

OBR-Ponudba_dopolnjenpooblastilo_za_posredovanje_podatkov_sodo_Električna energijapooblastilo_za_posredovanje_podatkov_sodo_Zemeljski plin

 

RAZPIS – Nakup električne energije, kurilnega olja, utekočinjenega naftnega in zemeljskega plina

Veljaven od 13. 2. 2015.

NAVODILA

OBR- Seznam objektov

OBR-Izjava podizvajalca – povezane druzbe

OBR-Izjava podizvajalca

OBR-Okvirni sporazum

OBR-Ovojnica

OBR-Pogodba za dobavo energenta

OBR-Ponudba

OBR-Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

 

Prosto delovno mesto, višji svetovalec za pravne in splošne zadeve

Datum objave: 26. 01. 2015

Prosto delovno mesto, višji svetovalec za pravne in splošne zadeve

 

E-informator Europe Direct Maribor 2015

Z e-glasilom, kot podpornim komunikacijskim orodjem, želi točka prebivalstvo v podravski regiji informirati o prihodnosti EU, o volitvah v Evropski parlament in deseti obletnici vstopa Slovenije v EU, mrežah Evropske komisije in dogodkih točke. Menimo, da moremo uporabljati širok spekter komunikacijskih orodij, saj vsako orodje ima svojo ciljno skupino, ki je nanj najbolj odzivna.

Vir: Evropejec.si

 

Javni natečaj za položaj direktorja občinske uprave

Datum objave: 06.01.2015

Javni natečaj za položaj direktorja občinske uprave

 

Razpisna dokumentacija za izvajanje zimske službe na javnih poteh v zimski sezoni 2015

Razpisna dokumentacija za izvajanje zimske službe na javnih poteh v zimski sezoni 2015

 

Javno razgrnjen osnutek gozdnogospodarskega načrta

Javno razgrnjen osnutek gozdnogospodarskega načrta

 

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za razpršeno gradnjo v Občini Šentilj

Javno naznanilo

 

Javni razpis za sofinanciranje letovanja otrok v občini Šentilj v letu 2014

Javni razpis za sofinanciranje letovanja otrok v občini Šentilj v letu 2014 Razpisna dokumentacija

 

Javni razpis – Ureditev ceste Majhenič-Raduha-Zrnec

Javni razpis Ureditev ceste Majhenič-Raduha-Zrnec

Popis del

 

Javni razpis za sofinanciranje pokroviteljstva v občini Šentilj za leto 2014

 

Na podlagi Odloka o rebalansu proračuna Občine Šentilj za leto 2014 (MUV, štev. 6/2014) in na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen donatorstva in pokroviteljstva v občini Šentilj (MUV, št. 24/2007) se objavlja

Javni razpis za sofinanciranje pokroviteljstva v občini Šentilj za leto 2014

 1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina Šentilj, Maistrova ul. 2. 2212 Šentilj v Slov. goricah.
 2. Naslov razpisa: Sofinanciranje pokroviteljstva v občini Šentilj za leto 2014.
 3. Opis razpisa: Občina Šentilj prevzema pokroviteljstvo nad društvi in fizičnimi osebami, ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice in druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije); promovirajo občino Šentilj oziroma širijo njene razvojne potenciale na širšem prostoru; imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj; dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo kraja – občine Šentilj.
 4. Upravičenci za dodelitev sredstev: Društva ki imajo sedež v občini Šentilj in so registrirana v skladu z zakonom o društvih in fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v občini Šentilj; aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa; promovirajo občino Šentilj in so odmevne v širšem prostoru; dosegajo čim višjo stopnjo rezultatov; so neposredno vezani na državno, mednarodno in medregijsko sodelovanje oz. tekmovanje; izpolnjujejo druge pogoje iz tega razpisa; da za njih ne velja omejitev poslovanja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.
 5. Višina razpisanih sredstev: 7.400,00 EUR.
 6. Obdobje za porabo sredstev: Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2014, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
 7. Rok prijave na razpis: do vključno 30.04.2014, ne glede na način vročitve na sedež občine Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj.
 8. Oddaja in dostava vlog: Prijavitelj odda svojo prijavo osebno ali jo pošlje po pošti na naslov: Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah. Vloga mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana in ožigosana in mora vsebovati vsa obvezna dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavo z vso zahtevano dokumentacijo pošljete v zaprti kuverti z oznako ˝Ne odpiraj – javni razpis – pokroviteljstvo˝ na prednji strani ovojnice in z naslovom pošiljatelja na zadnji strani ovojnice. Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele do zadnjega predpisanega roka (ne glede na način vročitve) na sedež občine Šentilj. Komisija za odpiranje vlog bo izločila iz postopka vse nepravočasno prispele vloge. Nepravilno označene kuverte bodo prav tako izločene iz postopka odpiranja prijav. Odpiranje vlog ne bo javno.
 9. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo vsak delavnik v času uradnih ur na sedežu Občine Šentilj, na voljo pa je tudi na spletni strani Občine Šentilj: www.sentilj.si.
 10. Obravnava vlog: Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji razpisa. Občina Šentilj bo v skladu s razpisom in Pravilnikom o dodelitvi proračunskih sredstev za namen donatorstva in pokroviteljstva v občini Šentilj opravila izbiro med prijavitelji po izteku roka za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v tridesetih dneh od odpiranja prijav. Z izbranim prijaviteljem bo Občina Šentilj sklenila pogodbo, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede sofinanciranja v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
 11. Merila za dodelitev sredstev: Za ocenjevanje posameznih prijaviteljev bodo uporabljena naslednja merila: kakovost izvajanja dejavnosti prijavitelja, dosedanje delo in reference prijavitelja, stopnja doseganja ciljev prijavitelja.
 12. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na telefonski številki: 6506209, kontaktna oseba Nataša Vouk.
 13. Posebni pogoji in omejitve pri dodeljevanju sredstev: Prijavitelj s tem, ko odda prijavo oz. vlogo na razpis, dovoljuje Občini Šentilj, da lahko preveri resničnost navedb v vlogi pri pristojnih organih in pri prijavitelju ter namenskost porabe proračunskih sredstev.
 14. Občina si pridržuje pravico, da lahko odstopi od razpisa v vsakem trenutku brez razloga in da lahko razporedi manj sredstev, kot je določeno v 4. točki tega razpisa.

Razpisna dokumentacija

 

Razpis za sofinanciranje programov športa v občini Šentilj za leto 2014

Razpisna dokumentacija

 

Javni razpis za izbor programov in projektov društev na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki bodo sofinancirani iz proračuna občine Šentilj v letu 2014

Javni razpis za izbor programov in projektov društev na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki bodo sofinancirani iz proračuna občine Šentilj v letu 2014

 

Javni razpis za izvajanje nalog in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za nacionalni medobčinski in program po naročilu lokalnih skupnosti ter organizacijskih, administrativnih in finančnih storitev za zvezo kulturnih društev

Javni razpis

 

OBVESTILO o nameri sklenitve neposredne pogodbe

V skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/2010 s spremembami) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 s spremembami) ter Statuta občine Šentilj (MUV, št. 26/2009 in 23/2010) občina Šentilj objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča.

Predmet neposredne pogodbe je zemljišče:

 • parc. št. 969/8 k.o. 564 – Šentilj v Slov. gor., v izmeri 179 m2.

Občina Šentilj bo z zainteresiranimi osebami opravila pogajanja o ceni.

Za podrobnejše informacije pokličite na tel. št. 02 6506204.

Zainteresirane prosimo, da oddajo vlogo na naslov: Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, Šentilj, s pripisom »Parc. št. 969/8 k.o. 564.«

 

Javni razpis za podelitev priznanj Občine Šentilj za leto 2014

Javni razpis za podelitev priznanj Občine Šentilj za leto 2014

 

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov v Občini Šentilj v letu 2014

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov v Občini Šentilj v letu 2014

 

Javni razpis za sofinanciranje donatorstva v Občini Šentilj v letu 2014

Javni razpis za sofinanciranje donatorstva v Občini Šentilj v letu 2014

 

Načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči na območju občine Šentilj

V skladu 18. členom uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 3/02, 17/06, 76/08 ), občina Šentilj javno predstavlja naslednji načrt zaščite in reševanja:

Načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči na območju občine Šentilj (sprejet z dne 09.10.2012)

 

Delni načrt ZiR ob množični nesreči na AC v občini Šentilj

Javna objava

Delni načrt ZiR ob množični nesreči na AC v občini Šentilj

 

Delni načrt ZiR ob nesreči zrakoplova v občini Šentilj

V skladu z 18.členom uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja ( Ur.l. RS, št. 3/02, 17/06, 76/08 ), občina Šentilj javno predstavlja naslednji načrt zaščite in reševanja.

Delni načrt ZiR ob nesreči zrakoplova v občini Šentilj (14.10.2011)

 

IZVEDENI JAVNI RAZPISI 2007 – 2010

Vsi izvedeni javni razpisi med leti 2007 – 2010

 

Z nadaljnjo uporabo spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close