Datum objave: 20. 11. 2018

Sklep o sprejetju stališč Občine Šentilj do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka odloka Sprememb in dopolnitev  občinskega prostorskega načrta občine Šentilj

Stališča do pripomb

Datum objave: 15.10.2018

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Šentilj

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ŠENTILJ – Spremembe in dopolnitve 1 / dopolnjen osnutek

1_Tekstualni_del_Odlok

2_Kartografski_del

31_1_Izvlecek iz hierarhicno visjih prostorskih aktov

32_Prikaz stanja prostora_Kartografski del

32_Prikaz stanja prostora_Tekstualni del

33_Seznam strokovnih podlag

34_Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora

35_Obrazlozitev in utemeljitev prostorskega akta

36_Povzetek javnosti

Datum objave: 05.10.2018

JAVNO NAZNANILO – Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Šentilj